Th. C. Thors til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Metropolitanskolen. 11. februar 1925

Nattevagt til Studentereksamen

[stemplet:]
Dansklærerforeningen
København
Metropolitanskolen, Fiolstræde 4. K.
11.2.1925

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan.

Paa Dansklærerforeningens Vegne tillader jeg mig herved at henvende mig til Dem om følgende.

Dansklærerforeningen, der har som en af sine Hovedopgaver at udgive forskellige betydningsfulde Værker inden for vor Litteratur til Brug ved Undervisningen i Skolerne, kunde meget ønske at udgive et eller andet af Deres Værker til Læsning i Gymnasierne. Vi har henvendt os til Gyldendal, med hvilket Forlag vi til Stadighed samarbejder, i denne Anledning, og da Forlaget er meget interesseret, tillader jeg mig høfligst at forespørge, om De kunde tænke Dem at give os Deres Tilladelse. Det var i saa Fald Foreningens Hensigt at udgive enten Skyer eller Nattevagt + Ilum Galgebakke. Begge Dele vilde i Størrelse passende kunne udgøre et af de Værker, der foruden forskellige Litteraturprøver, skal opgives til Studentereksamen, 2 og vil formentlig ogsaa give et godt Indtryk af vigtige Sider af Deres Forfatterskab. Det vilde glæde os overmaade meget – ogsaa fordi Enkeltudgaverne af disse Bøger ikke længere er at faa i Boghandelen – om De vilde overlade os et af dem til Udgivelse til nævnte Brug. Maaske De oven i Købet venligst vilde meddele os, ved hvilket De eventuelt helst saa Dem repræsenteret.

Lektor V. Oehlenschläger i Randers vil paatage sig Udgivelsen.

I Haab om gunstigt Svar

Deres meget ærbødige
Th. C. Thors
p.t. Formand.

P.S. Hvis det ikke er til alt for stor Ulejlighed, vilde jeg egl. meget gerne udbede mig en mundtlig Forhandling om Spørgsmaalet. Jeg kan opsøge Dem, naar som helst det maatte passe, efter Kl. 3 Eftm.

D. s.