Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 4. september 1929

søge Forbindelse med Gyldendal igen

Gl. Skagen 4/9 - 1929
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Idag holder jeg Hviledag og vil skrive et Par Ord til Dem! Fru Johannes Brev1 forleden har ængstet Helene og mig angaaende Dem; det er jo første Gang det hænder gennem over 20 Aar, at De har ladet et Brev besvare af en anden, selvom det er Deres Datter! Vi haaber inderligt at denne Hilsen maa finde Dem i god Bedring og fri for de ækle Smærter, som har forbittret saa mange mange Stunder for Dem!

Angaaende Forordet til De levendes Land "Søkongen"√, som den tyske Forlægger og Oversætteren har anmodet Dem om at skrive, skal De ikke besvære Dem med, havde man spurgt mig i Forvejen, vilde jeg have afværget Henvendelsen, da De sandelig har gjort nok for mig gennem de forløbne Aar, selvom Deres Udtalelse vilde have gjort mig glad og stolt!

Jeg hænger vældig i med Afslutningen af Søkongen, men dog er jeg ikke sikker paa, at jeg naar at faa den færdig, saa den kan udkomme i nogenlunde rimelig Tid før Jul! Det vilde jo være rart paa mange Maader, men dels har jeg aldrig været slem til at rette mig efter Forlæggernes Ønskeseddel og dels er det rigtigste jo, at Bogen faar den Styrke og den Form, som kan samle Værket til en Helhed!

2 Og som sædvanlig volder de første Kapitler mig en Del Besvær og maa skrives om endnu en Gang!

Med Aschehougs nuværende Ledere2 og mig er Forholdet for Tiden ikke helt godt, det er endnu ikke Pengespørgsmaal skønt dette er i Færd med at træde stærkere og stærkere frem! Naar "Søkongen" er afleveret, er jeg sikker paa, at den unge Hr. Steffensen og hans Familie, hvis Penge gaar til Forlagets Drift vil lukke Kassen i. Paa mange Punkter er vi i høj Grad uenige. Jeg forudser store Ubehageligheder og Strid! Maaske er Tiden inde for mig at søge Forbindelse med Gyldendal igen – om det er muligt! Jeg tror ikke paa Aschehougs Fremtid under de nuværende Mænd; om de ikke allerede er kørt fast, saa tror jeg det sker inden længe, – naar dette Efteraar er ovre!

Hvordan det gaar med at faa Raad til at flytte til København aner jeg ikke i Øjeblikket – men vi flytter ikke herfra, før vi har faaet os en fast Bolig for Børnenes Skolegang!

Vi er alle raske og har det godt! Gid vi nu maa tro, at ogsaa De har det godt! Saa vil vi være meget glade!

Med hjærtelige Hilsner fra os alle.

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Ledere: direktør Gunnar M. Steffensen (1899-1963) og redaktør Erling Rørdam. tilbage