Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 8. august 1929

Nexøs Roman

Gl. Skagen 8/8 - 1929
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Den tyske Forlægger Scharfstin1 i Köln, som skal udgive "Søkongen"2 paa Tysk, har skrevet til Dem for at bede Dem skrive et Forord i Bogen om mig3. Man meddeler mig det i Dag og opfordrer mig til ogsaa at sende Dem nogle Ord i den Anledning – og da jeg godt indser, at det vil være af stor Betydning, om De vilde introducere Romanen paa Tysk, føjer jeg gerne min Anmodning til de Herrers! Det vilde have være mig baade en stor Glæde og en stor Ære, om De i dette Land, hvori jeg jo endnu er ukendt, med et Forord vilde gøre Offenligheden√ opmærksom paa mit Forfatterskab og anbefale mig. Det er vist vanskeligt dernede i dette store Land at slaa et nyt Navn igennem! Og her er jo Tale om et stort Værk, som skal komme i III Dele, første Del nu, anden Del til Foraaret og tredie Del 3-4 Maaneder senere, saa det 2 har jo ogsaa stor økonomisk Interesse baade for Forlæggeren og mig, at Foretagendet maa krones med Held.

Jeg begynder nu paa Gennemarbejdelsen af Romanens III Del, saa jeg kan betragte6 det, som sikkert at den vil udkomme i Efteraaret4, (og jeg da vedbliver at være rask og i fuld Vigør)!

Jeg har kun faaet læst første Del af Nexøs Roman5 – saa om den vil jeg vente med at skrive til jeg skal være til Ende med den – Dog havde jeg hellere ønsket, at han havde fortalt os noget om de revolutionære Sind, som tilhører hans Verden mere end vore hjemlige Grundvigianere gør det!

Vi er raske her alle trods den daarlige Sommer! Og har det godt! Haaber ogsaa det staar vel til med Dem! Jeg skriver snart igen –

Modtag mange hjærtelige Hilsner
fra Helene og Børnene og Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Scharfstin: læs: Schaffstein. Romanen Der Seekönig udkom i tre bind i henholdsvis 1929, 30 og 31 hos H. Schaffstein, Köln, i Niels Høyers oversættelse. tilbage
[2] Søkongen udkom i tre bind i henholdsvis 1926, 1928 og 1930. tilbage
[3] HPs svar kendes ikke, ej heller henvendelsen fra forlaget (Skjerbæks note). tilbage
[4] Efteraaret: Søkongens sidste Rejse udkom først i 1930. tilbage
[5] Nexøs Roman: Midt i en Jerntid "om den danske Bonde under og efter Verdenskrigen" udkom i to bind/to dele (på i alt 500 sider) i 1929. tilbage
[6] < betrager tilbage