Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Turisthotellet, København. 27. november 1925

Jeg tror De har Ret

[Brevhoved:] Turist-Hotel Copenhague København B., d. 27/11 - 1925

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Brevet! Jeg tror De har Ret i, at jeg kun burde ha udgivet de to første Fortællinger! Men desværre ser man jo ofte først klar, naar det er for sent! Forøvrigt er det jo menneskeligt, ogsaa for en Digter, til Tider at gøre mindre godt Arbejde! Dog maa jeg sige, at jeg ikke har skrevet de to sidste Fortællinger med ringere Interesse end den jeg ellers plejer at lægge 2 for Dagen for mit Arbejde.

Men "Nis fra Bombøl" var et gammelt Sagn, som jeg fandt i en Bog, og dette har maaske bundet mig, saa jeg ikke har kunnet sætte alle mine Kræfter ind!

Den sidste Fortælling er jeg langt mere tilfreds med end De er – jeg har villet skabe et kulturelt Billede af de Rystelser som Invationen af det moderne Badeliv med det fri Syn paa det nøgne Menneske fremkaldte hos Almuen med dens gamle tilknappede Blufærdighed!

Men noget galt maa der jo være med Historien, naar Forfatteren bagefter nødes 3 til at fremkomme med Forklaringer!

Det gør mig forfærdeligt ondt at erfare, at Deres Frue er syg! Og jeg frygter for, at det skal bevirke, at De denne Gang under mit Besøg herovre vanskelig kan modtage mig!

Men maa jeg alligevel ikke komme ud i al Stilhed og sidde og tale med Dem et Par Timer en Aftenstund!

Mandag vilde i saa Fald passe mig bedst!

Med hjærtelig Hilsen baade til Deres Frue og Dem

fra Deres hengivne
Harry Søiberg