Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 12. december 1923

som sammen med en Far

[Brevhoved:] H. Aschehoug & Co.
Kjøbenhavnskontoret
Krystalgade 16
Kjøbenhavn K., 12/12 - 1923

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg er oppe paa Forlaget – og her hersker Modløshed angaaende "Meta"! De Par Anmeldelser, som foreligger, er af den Art, at de ikke kan anvendes til Kampagne for Bogen! Jeg har forsøgt at trøste De Herrer med, at De finder Bogen god og smuk, og det har ogsaa glædet dem meget at høre!

Jeg selv er ogsaa blevet urolig for "Metas" Skæbne, og faar Bogen et daarligt Salg og en nedrakkende Presse, vil min Stilling hos min Forlægger blive endnu vanskeligere!

Af disse Grunde bevæges jeg til at forny min Bøn til Dem om at sige et Par Ord om "Meta"!1 Jeg tror ikke, at De kan vælge noget bedre Tidspunkt 2 end netop nu til at hjælpe mig paa ogsaa dette Omraade!

For mig selv personlig vil det være en Festdag den Dag Offenligheden af Deres egen Mund fik høre blot lidt om, hvad De gennem de mange Aar har set i mig af Værdi for vor Litteratur!

Om Forlagets Glæde vil jeg ikke tale!

Jeg føler mig tryg for, at De ikke vil misforstaa denne min fornyede Henvendelse til Dem! Det har aldrig været min Tilbøjelighed at bede om en hjælpende Haand paa dette Omraade, men Bogmarkedet er som et oprørt Hav i Aar – Og netop denne Gang, gælder det for mig i højeste Grad om at føre min lille Skude frelst i Havn!

Men Tiden er knap!

Tak for den hyggelige og oplivende Aften i Gaar! Jeg havde den Følelse, da jeg gik fra Dem, som om jeg havde været sammen med en Far og en Mor! Større Interesse, Hjælpsomhed og Forstaaelse kunde en Søn i alt Fald ikke faa!

Mange hjærtelige Hilsner fra
Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Meta: Pontoppidan omtalte den i Berl. Tid. 14.12. (Skjerbæks note). tilbage