Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hundslund. 30. august 1922

flere Ting jeg ikke har læst

p.t. Hundslund 30/8 - 1922

Kære Henrik Pontoppidan!

Hvor var det kedeligt, at jeg ikke skulde naa Dem i Lindved – jeg havde glædet mig til at træffe Dem der og have en Dag sammen med Dem og Deres Frue! Jeg havde saa meget at tale med Dem om, dels om den for mig næsten "tragiske" Tur til Middelhavet, dels om den nu snart forestaaende nye Rejse paa Det Anckerske – jeg kan ikke naa til en Afgørelse af, hvorledes jeg skal indrette mig paa den, om jeg skal rejse alene, eller tage Familien med – og dels om min nye store litterære Foretagende! Jeg har sikkert fortalt Dem om de to Kolportageromaner, som jeg skrev for at kunne eksistere i mine første Forfatteraar (fra 1903-1908) Bøger paa 1040 Sider Stykket! I 1913 fik Peter Nansen mig til at forkorte den første af dem til det Halve, en Arbejder- og Samfundsroman, hvori jeg har skildret en hel Del af mit Liv og Indtryk fra den Tid, da jeg som Læredreng var socialist Agitator og Formand i en ungsocialistisk Forening. Det var hans Agt den Gang at udgive Romanen og Sagen var saa vidt fremskredet at jeg allerede havde faaet Prøvetryk paa den, da et Restoplag hos Kolportageforlaget pludselig væltede Foretagendet, trods Gyldendals var villigt til at opkøbe det!

Nu i Sommer har jeg paany gennemarbejdet Bogen 2 efter at en Ven af mig, Kritikeren Paul Fjeldgaard, har læst den og uden Forbehold tilraadet mig at udgive den. Ogsaa Nexø har læst den i sin Tid, da den offenliggjordes i Social-Demokraten i København, og tilraadet mig noget lignende! Og nu har jeg bevæget Ingeniør Holst til at læse den, før jeg tog min endelige Bestemmelse om dens Skæbne! Og forleden i København fik jeg hans Mening og den gik ud paa det samme, at jeg uden Betænkning skulde udgive Bogen! Den skal fremkomme som et Ungdomsarbejde i to Bind paa c. 4-500 Sider tilsammen. Sagen er nu saa godt som ordnet med Forlaget, vi venter blot paa Hr. Nygaards Udtalelse, han er i Udlandet, men kommer til København den 4de September. De Herrer paa Forlaget har bedt mig om at forsøge at bevæge Dem til at skrive et Forord til Bogen! Selvfølgelig indser jeg godt det umulige i at aftvinge Dem et saadant Løfte saalænge, De ikke har læst Bogen! Men kunde De tænke Dem at vise mig den store Opmærksomhed, kunde Bogen jo sendes til Dem i første Korrektur, saa De kunde afgøre hvorvidt De mener at kunne forsvare det! Det er overflødig at paapege Betydningen af saadan en Udtalelse af Dem! Den vilde sikkert faa den mest vidtrækkende Indflydelse ikke blot√ paa Bogens Skæbne, men ogsaa for alle mine andre Bøger og hele mit Forfatterskab! Jeg selv vilde være Dem inderlig taknemlig og stolt derover! De er den eneste, som jeg kan tænke mig at bede derom, den eneste, hvis Ord for mig har afgørende Betydning! Men De maa ikke lade Dem nøde til et Ja blot af Deres gode Vilje for mig!

Den lille Bog "Meta" (om Hjorten og Pigen) som jeg har under Arbejde, vil efter dette først fremkomme til Foraaret!

Til Lykke med Deres nye Arbejde1, som jeg har set De har færdig! og som jeg glæder mig meget til!!!

Tak ogsaa for den nye Udgave af Deres Fortællinger, som jeg vil være meget glad ved at faa, da der er flere Ting mellem dem, som jeg ikke har læst af Dem!

Jeg rejser i Nat Kl. 3 herfra til Skagen, hvor jeg bliver det meste af Oktober ud! Til den Tid kommer jeg til København, og min Vej vil da være straks at besøge Dem!

Med mange hjærtelige Hilsner til Dem og Deres Frue, hvor De nu i Øjeblikket befinder dem! De fik Ret, nu kom endelig det gode Vejr! Jeg skrev til Steffen i Marts Maaned, men har intet hørt fra ham! Og nu har jeg ikke hans Adresse!

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Arbejde: formentlig "De retfærdige Stalbrødre". tilbage