Johan Skjoldborg til William Waagner
Sendt fra Løgstør. 13. december 1918

du er mig som en Søn

Johan Skjoldborg
Løgstør
13.12.18

Kære William.

Først takker jeg dig for Brevet og dine smukke Tanker.

Dernæst besvarer jeg Spørgsmaalene kort, da jeg – lige hjemkommen fra en længere Rejse – har en Bunke ubesvarede Breve liggende paa mit Bord.

1.
Budtz-Müller1 er vist umulig i Forretningssager. Den Historie [du] sendte ham og skulde ha 150 Kr. for hører jeg intet til. Hverken Penge eller Svar paa mange Breve og telegrafiske Henvendelser, o.s.v. Der kommer vist hverken han [...] 2 eller dine Digte eller noget andet. Ham er der vist intet at gøre ved i saa Henseende. Det er ikke værd at gøre ham noget ondt selv om du kunde. Og det er heller ikke værd at bede ham give dig Klarhed over de Spørgsmaal, og du faar heller ikke noget Svar fra ham – Lad ham være i Fred.

Men du kunde jo prøve at bede Benzon skaffe dig Klarhed over om Forlaget existerer mere og om dine Digte kan ventes at udkomme der√ eller ikke.

Og du kunde saa prøve et andet Sted at faa Digtene ud – 3 eller maaske rykke den Tand ud.

Saa er der Spørgsmaalet om Seminariet:

Hils Forstander Winther2 fra mig og sig, at jeg har ment det var et godt Sted for dig at læse. – Hør saa hans Betingelser, spørg om du kan vente at faa Understøttelse paa Seminariet – du kan jo fortælle, hvordan dine Omstændigheder er og at Benzon og Dessau vil betale det du kan tale aabent til ham og du kan ogsaa godt tale til ham om dine Digterdrømme men det og læse et Par Digte for ham – det er bedst han faar et Indtryk af dig – men 4 hvor langt du vil gaa kan du bedste selv mærke og føle√ paa Stemningen.

Men han skal forstaa at du venter at blive dygtiggjort af ham og faa baade Oplysning som det duer noget og Udvikling paa hans Skole – du selv skal nok gøre dit.

Og du skal lade ham mærke at du forhører dig foreløbig og vil saa nok prøve hos ham – men antyde at du jo for Resten kan ta hen hvor du har Lyst, men da jeg har anbefalet Silkeborg saa vil du følge mit Raad.

Men god Oplysning og Udvikling det maa du ha.

Kærlig Hilsen fra din hengivne Ven

Johan Skjoldborg

[nedad i venstre margin side 4:] Skriv naarsomhelst du vil, dit Brev og Breve fra dig er altid velkomne og alle dine Spørgsmaal vil jeg besvare og vid, du er mig som en Søn

[nedad i venstre margin side 1:] Saa kommer du her Nytaarsaften.

 
[1] Budtz-Müller < Budzt-Müller. Bertel Budtz-Müller var forlægger for Waagners digtsamling Drengens Sange (1918). tilbage
[2] Forstander Winther: P.J.M. Vinther (1863-1944), forstander for Silkeborg seminarium fra 1899 til 1933. tilbage