Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Pile Allé 19. 4. maj 1918

plager Dem med en Forespørgsel

19 Pile Allé. 4-5-18

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Jeg burde have aftalt med Dem, at hvis der i første Halvdel af Maj blev Tale om, at De kunde besøge os en Dag, vilde De elskværdigt lade mig det vide. Thi nu synes det paatrængende, 2 at jeg atter plager Dem med en Forespørgsel – men der er ingen anden Udvej, naar jeg gerne vil vide, om der var Mulighed for at se Dem her – i den kommende Uge eller i den derefter? Selvfølgelig kun under Forudsætning af, at Deres Hustrus Befindende er bedre 3 – men det haaber jeg jo inderligt! Solen har været saa meget fremme, maatte hun have sporet dens gavnlige Indflydelse! – –

Hvis De kan komme, tænkte vi at foreslaa Dem Lørdag d. 11te eller en af de følgende Dage – dog med Undtagelse af Søndag? Jeg maa have lidt Tid til at faa samlet 4 de andre. Vi kunde saa spise Kl 6 eller 5¾, hvis De maa tilbage med Tog 8¾. Det vilde være os en stor Glæde at se Dem, men hvis De foretrækker ikke at komme, har jeg fuld Forstaaelse for Deres Bevæggrunde, selv om Fru Pontoppidan har det bedre. Med hjærtelige Ønsker om, at dette maa være Tilfældet og med de bedste Hilsner er jeg Deres hengivne [fortsat nedad i venstre margin:] Ingeborg M. Sick.