Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 13. januar 1933

en högst anmärkningsvärd bok

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
Malmö den 13-I-33.

Vördade Herr Doktor!

Först ber jag få önska Doktorn ett mycket gott år samtidigt som jag tackar för det gångna och för all den vänlighet, som på skilda sätt visats mig.

Särskilt tack för det sista brevet med dess så glädjande innehåll i "Ord och bild". När jag nu av Doktorn fått telefonnumret, hoppas jag muntligen kunna frambära min tacksamhet. I ord faller det sig svårt.

Av Jørgensen erhöll 2 jag för någon tid sedan en belgisk tidskrift (katolsk), i vilken han tryckt de föredrag om Sankta Brita, som han hållit därstädes i början av oktober. Synbarligen utgör den ansenliga artiklen ett avsnitt ur hans stora bok om helgonet – ett glädjande tecken på att han äntligen är "En route"!! Vill Doktorn läsa det, skall jag med nöje sända det!

Har Doktorn observerat Kambans "Skálholt"1, vilken jag lyckats få översatt till svenska och vilken blivit en stor kritik-framgång? Den är en högst anmärkningsvärd bok, av allra största intresse. Jag sänder den gärna. För övrigt har julens böcker varit ganska obetydliga här i 3 Sverige. Ett par diktsamlingar utgör ett undantag.

Med de bästa hälsningar

Doktorns vördnadsfullt tillgivne

Harald Schiller

 
[1] Skálholt: firebinds romanværk af Gu∂mundur Kamban (1888-1945), udgivet på dansk 1930-32. tilbage