Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Nybrogade 12. 17. februar 1908

udstillet i Paris paa Verdensudstillingen

17.II.1907 [17.2.19081]
Nybrogade 12
K

Kjære Ven.

Det er det Portræt, som jeg malede efter Dig for en halv Snes Aar siden og som√ var udstillet paa den "frie Udst.", som jeg maa tale med Dig om.

Det var i sin Tid sammen med mit Portræt af Zahrtmann udstillet i Paris paa Verdensudstillingen2 paa Krøyers Foranledning. – Jeg havde ikke sat noget af Billederne til Salg, dels fordi jeg gjerne vilde, at de blev herhjemme, dels fordi jeg ikke dernede ventede Kjøbere til dem. –

Imidlertid kom der igjennem Kommisæren for Udstillingen Forespørgsel, om jeg vilde sælge dem, da et Par Samlinger ønskede at erhverve noget af mig (den ene var nok Helsingfors Museum, repræsenteret af Edelfeldt). I denne Anledning forespurgte en herværende Museumsmand, der mente, at Portræterne burde blive her hjemme, da der vist ikke fandtes andre malede Portræter af de paagjældende fra denne Tidsperiode, Frederiksborgmuseet, om dette ikke vilde erhverve dem. 2 Herpaa svarede man at Museet ikke kjøbte Portræter af nulevende; men var der en udenlandsk Kjøber vilde man sikre sig dem.

Dette var jo et mærkeligt Svar og jeg kunde jo ikke, naar jeg offentlig udstillede mine Billeder hæfte denne Bemærkning paa dem, og paa den anden Side havde jeg ikke Raad til ikke [at] sælge mine Billeder, naar der var en Kjøber.

Et Par Aar senere bad Viggo Johansen mig om et Par af mine Portræter til en Udstilling i Göteborg; jeg laante ham Portræterne af Zahrtmann og Willumsen, som begge kjøbtes til svenske Museer. Jeg var glad ved Salget, da jeg havde Brug for Pengene, men var paa den anden Side kjed af, at de gik til Sverige og ikke blev hjemme.

Nu da Meldahl3 – Formanden for Frederiksborgsamlingen – er død, og Indkjøbet til Portrætsamlingen muligvis vil blive ledet paa en anden Maade end tidligere, har jeg hørt, at der maaske bliver vil blive Tale om at indkjøbe mit Portræt af Dig, et Portræt, som 3 jeg trods forskjellige Indbydelser (til Norge og Tyskland) ikke har sendt til Udstillinger i de sidste Aar; men jeg vil naturligvis for det Tilfælde, at der skulde blive gjort mig Forslag vide om Du billigede dette.

Erhvervelsen af dette Portræt af Dig vilde jo ikke forhindre, at der ogsaa kunde kjøbes andre Portræter af Dig malede til andre Tider i dit Liv.

Du skal nu imidlertid ikke gjøre Dig Ulejlighed med omgaaende at besvare dette Spørgsmaal, det haster ikke, maaske bliver hele Sagen ikke til noget og formodentlig lader Samlingen eventuelt Dig selv spørge først; men engang ved Lejlighed vilde jeg jo nok gjerne høre Din Mening om denne Sag, som ligger mig en Del paa Sinde, og som jeg sluttelig beder Dig om ikke at omtale for nogen.

Jeg haaber, at I har det godt og sender Eder herfra venlige Hilsner

Din hengivne
Johan Rohde

 
[1] Skjerbæks datering; jf. Ferdinand Meldahls død 3.2.1908. tilbage
[2] Verdensudstillingen: i Paris i 1900. Billedet er ikke med i det officielle katalog, så vi har kun Rohdes ord for det. tilbage
[3] Meldahl: Ferdinand Meldahl (1827-1908), arkitekt. Meldahl var kongevalgt medlem af bestyrelsen for Frederiksborg. (Politikens nekrolog 4.2.1908). tilbage