Steffen Broby Pontoppidan til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Victoria. 15. november 1933

Slægtsegenskab — Tungsindet!

Victoria, 15/11/33

Kære lille Far. – Dette Brev skulde have været afsendt for en Uge siden, men efter Pedersens1 Tilbagekomst, har her været en Masse Extraarbejde, saa jeg ikke har faaet Tiden til at slaa til. Idag er alt lukket, da man fester Republikkens Proclamation, – og jeg benytter da dette Pusterum til at skrive.

Pedersen er altsaa kommet igen, – og vi har nu faaet alle de gode Nyheder hjemmefra. – Han selv var ked af ikke at have haft Lejlighed til at aflægge dig en Afskedsvisit, – men alligevel havde han meget at fortælle fra sit første Besøg hos dig. Vi har ligeledes modtaget de Smaaerindringer han medbragte, – særligt det gamle Sølvuhr bringer mange Hilsner fra den Skuffe i Mors Skab, hvor den Slags Souvenirs bevaredes, og som vagte min Drengenysgerrighed. 2 Om jeg ikke husker Fejl, da indeholdt Uhret i sin Tid et gammelt Værk! –

Det Guldpengestykke, som jeg i 1921 forærede Mor, og som du nu har sendt mig, – købte jeg for 12 Aar siden her i Victoria, – i en lille Marskendiserbutik, ikke langt fra hvor vi nu bor.

Angaaende Tegnebogen, der mener Pedersen, at den har tilhørt Hans, men herom har du intet skrevet i dit Brev fra 15 Oktober. – Desværre er de brasilianske Pengesedler saa kæmpestore i Format (og saa ringe i Værdi) at de ikke passer ind i de forskellige Rum i Tegnebogen. – Men jeg benytter den alligevel, og jeg tror forøvrigt, at det er første Gang, jeg benytter den Slags Gemmesteder for Penge. – Jeg husker, at du altid har sagt, at det er utilladeligt at gaa med Penge løse i Lommen; 3 men jeg maa dog her tilføje, – at jeg paa mine Rejser, hvor jeg altid er godt spækket med Penge, aldrig har følt mig utryg eller misted selv den mindste Sum med at gaa med dem løse i Bukselommen; – derimod har jeg ofte hørt at den og den har tabt eller bleven berøvet sin Tegnebog, – særlig her i Troperne, hvor man gaar mere let paaklædt og omgaas mere "kammeratligt" sine Medmennesker end andre Steder. – Man kan maaske nok sige, at det ikke er renligt at have det snavsede Papir løst i sit Tøj, – men man maa huske paa, at her gaar man aldrig mere end 1 Uge med et Sæt Tøj, uden at det bliver kemisk renset.

Naa, – men jeg fylder vist mit Brev med en Masse uvedkommende Ting. –

Fru Pedersen kommer til Rio i 4 Morgen, og hendes Mand rejste derned i Forgaars. – Hun vil sikkert bringe endnu en Del Nyheder hjemmefra, og da hun er mere meddelsom en[sic!] Pedersen, glæder særlig Mianna sig til at træffe hende. –

Siden jeg sidst skrev, er der kommet en Del Nyt om mit fremtidige Arbejde. – Det er Meningen, at der indenfor Arbuckle, Co[?] skal oprettes en særlig Afdeling for de forskellige Representationer, vi har, – og man har da indsat mig til at være Chef for denne. – Gaar det i Orden, da vil det sige, at jeg ikke skal rejse mere, – hvad min Mave naturligvis er glad for, – og da jeg faar 3-4 Medhjælpere under mig til det almindelige Kontorarbejde, – vil den nye Stilling ikke binde mig i nogen nævneværdig Grad til Kontorstolen. – Jeg kommer 5 til at virke direkte her paa Pladsen, – og af og til foretage en Rejse paa et Par Dage med Automobil i det Indre. –

Selv om jeg ikke foreløbig faar mere Løn end jeg i Øjeblikket har, – da føler jeg det i alle Tilfælde som endnu et Skridt fremad, – og naar man regner med, at jeg aldrig tidligere har haft noget virkeligt at gøre med det reelle Forretningsliv, da synes jeg selv, at jeg har gjort gode Fremskridt i de 1½ Aar, jeg har været Lærling. – Først naar Pedersen kommer tilbage fra Rio, vil der blive taget en endelig Bestemmelse, – og jeg skriver da straks igen.

Tak for vor Slægtsbog; – naar man læser den igennem, faar man Indtrykket af, at saagodt som alle Pontoppidannerne har haft den samme Slægtsegenskab – Tungsindet!

Lev vel, kære lille Far, – og tag de kærligste Hilsner fra os begge

Din hengivne
Steffen.

 
[1] Pedersen: Valdemar Højfelt Pedersen, se brev fra HP til ham 2.8.1933 . tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage