Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 22. februar 1874 (omtrentlig datering)

dette Forsyns-Hensyn

[MPs tilskrift øverst:] 1874 [Søndag 22.2.18741]

Kjære Morten.

Moder og jeg have under Middagshvilen talt om Dit Brev. Pengesagen er os tilsidst den mindste Sag, som vi nok kom over; men vi tør og kan ikke bedømme men maae henstille til Dig Selv og til Raadførsel med Brødrene og Andre:
1. Hvilken Betydning Ønsket om Bytning har for Dig;
2. om Arbeidet ved Artilleriet ikke vil overgaae og knække Dine Kræfter;
3. om Du til Vinteren troer at kunne opnaae stadigt Erhverv i Kjøbenhavn til Dit Underhold?

Den hele Bytning er jo en 2 Sag, som for mig tilsidst har sin største Betænkelighed deri, at vi selv ville indrette paa anden Maade hvad der er indrettet for os ved det høie Lod.#)

Men i dette som i andre Spørgsmaal maa Du helst selv skjønne efter Samraad med Dit Hjertes Hu, Din Helbred og Din Fremtid.

[fodnote nederst side 4:] #) Jeg vil ikke ængste Dig med dette Forsyns-Hensyn. En theologisk Kandidat har jo særegne Pligter overfor sit Livskald; hvortil kommer, at jeg altid har savnet frisk Mod udenfor det Imødekommende, det Bestemte og Afgjorte for mig.

Kan Du ikke som Infanterist opnaae en Stillingx) som Skriver, Intendant el. Andet, ligesom Cand. Buhl, der laae her ved Sygelazarettet.

[nederst side 2:] x) som forkorter Militær-Pligten.

Min Ven, Etatsraad Skibsted2 kan Du frit besøge 3 helst hjemme i Familiens Skjød og Du skal blive godt modtaget og faae Raad og Daad af ham.

Dette skriver jeg i al Hast, at Du kan vide det, at Pengene skal jeg udrede, naar Du ønsker det og tør troe paa, at Arbeide og Fortjeneste er opnaaelig efter endt Sommertjeneste.

Jeg vedlægger de Extra 20rd Du skriver om; og krymp Dig ikke for at tale om Penge lige saa frit som om alt Andet, 4 hvad vi kunne dele med Dig.

Altsaa Stillings el. Bytnings Summen er min Sag in pleno; Alt det Øvrige er Din.

Vorherre raade, styre og gjøre det godt for Dig og med det Samme for os Alle, der holde af Dig.

Fader.

 
[1] jf. Mortens bytningssag, som indledtes i brevet af 13.2.1874. Brevet er antagelig skrevet i middagshvilen efter højmessen som svar på det obligate søndagsbrev fra Morten. tilbage
[2] Skibsted: antagelig etatsraad, overretsassessor Carl Frederik de Fine Skibsted (1812-81). tilbage