Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 28. april 1870

Erik i Baadsmandsdragt

[MPs tilskrift øverst:] 1870 [Torsdag 28.4.1870]

Kjære Morten.

Vil Du takke Erik for det lille Brev, jeg igaar fik fra ham; gjerne vilde jeg see ham i Baadsmandsdragt og inspicere Korvetten, inden den lettede med ham, men jeg kan endnu kun sige, at jeg gjerne vilde saa. Han lader os jo nok vide, saasnart Afgangstiden er bestemt til Dag og Time; Chef og Næstkommanderende har jeg endnu ikke seet udnævnede.

Næst Dine Maanedspenge for Mai følge 15rd til Brødrene Jespersen; vil Du give dem til Jesper og bede ham hver Gang ved Modtagelsen at overlevere Dig (eller en Anden af Eder) en Tilstaaelse saalydende: "For N.N. Maaned 18.. 2 har jeg ved Pastor Pont. modtaget 15rd af den mig og min Broder af nogle Venner i Randers tilsagte toaarige Understøttelse.
Kjøbenhavn d. Mai 18.. Jesp. Jesp."

Jeg beder Dig give ham en ordret Afskrift heraf, bede ham gjemme den til Fornyelse paa et Oktavblad Papiir, som Du eller Broder med første Brev kan tilstille mig.

Moder skriver nok ogsaa til Eder idag; jeg veed ikke, om hun har erindret at minde om Revaccination, førend Nogen af Eder kommer til Randers, hvor Kopperne blive ved at udbredes og vel snarest tage Reisende i Beslag. Idag 3 skal jeg begrave 2 Døde af Kopper og 1 ligger Lig af dem i Hospitalet.

Fru Jespersen1 har det godt ɔ: stille, mild, hengiven i den himmelske Faders Villie. Det er veemodigt men dog kjært at have hende med Carl og Vilhelm2 ved Herrens Bord igaar. Imorgen gaaer Moder med Marie, Magrethe og Knud.

Saa vil jeg ønske Eder Glæde af de svenske Gjæster, som Erik slaar paa; lad mig saa see, hvad jeg ikke faar at høre, at I synge kjønt baade her og i Lund. Du vil jo nok bagefter lade os faae et Ekko paa Papiret. Ja! Vorherre føre Eder naadig og frelste til Lands og Vands – ude og hjemme! Hans Aand og Hans Haand er min stadige 4 Tilflugt for Eder.

Og saa Gudsfred og Farvel! kjære Søn; hils den kjære Erik; jeg vil ikke frygte for ham ombord, men frimodig haabe, at "Kost og Logis" ikke skal knække ham og de milde Sephyrer3 ikke forlade ham men føre ham frelst hjem.

Eders
Fader

St. Morten d. 28 April 70.

 
[1] Fru Jespersen: Sophie Caroline Bentzien (1833-74), enke efter herredsfoged Jens Bloch Jespersen (1813-70), der døde 4.4.1870. tilbage
[2] Vilhelm: var netop blevet konfirmeret af DP 24.4.1870. tilbage
[3] Sephyrer: Zephyr (vestenvinden) hørte til de fire milde vinde, der var gudesønner, modsat de stormende vinde. tilbage