Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jærnbanegade 6. 31. december 1905

tilbudt Konferensraadstitel

Gustav Philipsen. Kjøbenhavn B, 31 December 1905
Jærnbanegade 6, I. Tlf. 1747.

Kære Hr Pontoppidan

Det er rigtignok meget sent, men jeg kunde nu ikke lade det gamle Aar gaa helt ud uden at sige Dem Tak for iaar, for den nye Lykkeper og for Borgmesteren. Jeg synes nu egenlig ikke, at der er kommet andre danske Bøger i Efteraaret eller ogsaa har jeg ikke gidet læse dem.

Men hvordan er det nu at være almindelig anerkendt Klassiker?, at komme i de danske Læsebøger, blive spist paa Smørrebrød, blive portræteret af Professor Østergaard1, formodenlig blive tilbudt Konferensraadstitelen af J.C. Christensen, der i Kulturen skriver under Pseudonymet Enevold?

Tør jeg haabe paa at imellem os alt 2 alligevel bliver ved det gamle? Og hvad skal jeg ønske Dem i det nye Aar: en dramatisk Sukses til 10000 Kr., en ny Lykkeper? i alt Fald hvad De helst selv vil have ti det fortjener De, og det bedste for Dem og Deres Hus, som jeg tillader mig at sende en venlig Hilsen fra mig selv og min Moder.

Men saa kommer jeg sluttelig som Kreditor. De har engang i et letsindigt Øjeblik lovet, at De vilde skrive en Sang til min Moder. Nu er der det, at hun den 5 Marts 1906 bliver 90 Aar. Hvormeget Stads hun har Lyst til at gøre af Dagen véd jeg endnu ikke, men ganske i Stilhed faar hun ikke Lov til at lade Dagen passere og saa var det at jeg tænkte, at De 3 maaske kunde og vilde berede hende den Glæde det utvivlsomt vilde være for hende om hun kunde modtage nogle Linier fra Dem. De maa ikke være ked over at jeg beder Dem; fortryder De, saa skal De ikke tænke mere derpaa. Hun bliver Dem god alligevel og læser Dem med samme Glæde som

Deres venligst og ærbødigst
hengivne
Gustav Philipsen

 
[1] Østergaard: det kunne lyde som en hentydning til kapitlet om HP i Illustreret Dansk Literatur Historie, et værk der dog bærer årstallet 1907; udkom det i hefter eller blev stoffet forinden trykt andetsteds? tilbage