Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. september 1888

ængstelig for det betydelige Arbejde

18 Septbr [188]8

Hr. Henrik Pontoppidan
Havreholm

Hr. Galschiøt, med hvem jeg selvfølgelig maatte konferere om Indholdet af Deres Brev1, har meddelt mig, at han allerede har besvaret Deres Forespørgsel derhen at der efter hans Formening ikke burde være Tale om, at nogen Del af "Danmark" blev optrykt andetsteds, navnlig ikke saalænge Værket ikke var afsluttet, og til denne Opfattelse maa jeg ganske slutte mig. Naar der blev gjort en Undtagelse med Hensyn til Skram Hinsides Grænsen var den nærliggende Aarsag den at man kunde ønske den lille nationale Bog udbredt i videre Kredse og særlig i Sønderjylland, hvor et Værk som "Danmark" naturligvis ikke har kunnet finde 2 nogen meget stor Udbredelse, og det havde sin formelle Undskyldning i, at denne Skildring af Landet "hinsides Grænsen" i Virkeligheden ligger udenfor Værkets Plan og naturlige Indhold. Begyndte jeg derimod nu at give Dem den begærte Tilladelse, er der intet Punkt, hvor jeg yderligere kunde standse, og jeg vilde unægtelig betragte det som en væsentlig Hindring for fremtidig Afsætning af Værket, om efterhaanden det ene Afsnit af Værket efter det andet – og det de bedre Afsnit – blev tilgængelige paa anden Maade.

Hvad særlig "Dansk Folkebibliotek" angaar, har jeg ganske vist megen Sympati for Foretagendet, forsaavidt det byder Publikum mindre kendte Ting af ældre dansk Literatur eller berømte udenlandske Mesterværker. Men langt mere tvivlsom forekommer dets Nytte mig, forsaavidt det vil udgive Skrifter af moderne danske Forfattere. Idet Publikum ikke kan have Øje for de særegne Udgivelsesvilkaar der gør det 3 muligt at levere Skrifterne saa billigt, vænnes Publikum let til overhovedet kun at købe 25 Øres Bøger. Thi paa dette Punkt maa vi ikke skuffe os, imellem Folkebibliotekets Købekreds findes ogsaa de nogle hundrede danske Mænd og Kvinder, som endnu køber nye Bøger; ogsaa disse vilde være Genstand for den baade fra et Forfatter- og et Forlæggerstandpunkt utvivlsomme Demoralisation, ikke at ville betale en passende Pris for Bøger i normal Udstyrelse og trykt paa godt Papir. Jeg tror, det er paa et særlig for Forfatterne yderst farligt Skraaplan, de driftige Udgivere af Folkebiblioteket her er komne ind paa, og jeg er oprigtig talt ikke tilsinde at lette dem Vejen nedad det.

Deres Meddelelser om Romanen glæder mig særdeles meget; de af og til opdukkende Meddelelser om forskelligartet Forfattervirksomhed fra Deres Side har undertiden gjort mig lidt ængstelig for at De ikke med fuldkommen 4 Ro og Ubekymrethed kunde vie Dem til det betydelige Arbejde, saaledes som det var Tanken med vor Kontrakt2. Med Hensyn til Tiden bemærker jeg, at De jo ikke er forpligtet til at levere Manuskriptet før den 1 April 1889 (men da ogsaa det hele i trykfærdig Stand og angaaende Størrelsen, at De jo ogsaa her har forbeholdt Dem, at Bogen ikke blev større end 35 Ark (som Minimum) og med 30 Linier paa Siden), saa at der heller ikke i denne Henseende er noget i Vejen.

Vedlagte Brev3 er blevet mig tilstillet til videre Besørgelse.

Med Højagtelse
Deres forbundne
P.G. Philipsen

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Kontrakt: dateret 1.10.1887. tilbage
[3] Vedlagte Brev: se HPs brev 26.9.1888. tilbage