Arthur Palsbo til Poul Carit Andersen
Sendt fra Parkvej 65, Holte. 22. februar 1952

To nye Pontoppidan-Breve

Parkvej 65, Holte
22-2-52.

Kære Hr Forlagsdirektør.

Først Tak fra min Kone og mig for de to Pontoppidaniana […] Jeg havde lige haft Deres første Bog fremme; den har jo særlig Interesse for mig ved Tidsbestemmelsen af mine Manuskripter. – Det er mig en virkelig Glæde af Deres Brev at se, at De ikke fortryder vort lille Fællesforetagende, og straks efter Modtagelsen af Brevet skrev jeg til Anders W. Holm.

I Dag har jeg hans Svar, og i Henhold til mit Tilsagn faar De saa de to nye Pontoppidan-Breve. Det er for disse som for de tidligere en Forudsætning, at De har ordnet Dem med Arvingerne, saa der ingen Vrøvl bliver fra den Kant.

Jeg nærer det Haab, at De bliver saa glad for de to Nyerhvervelser, hvoraf det ene jo har aktuel Interesse, at De ofrer nogle Minutter paa at finde et godt Børresen Brev frem til mig.
[…]

Deres hengivne
Arthur Palsbo.