Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 24. december 1887

Dissonantser som vi endnu ikke forstaae

Juleaftensdag *1887 [Lørdag 24.12.1887]

Min kjære Margrete!

Nu er vor Juletravlhed standset, saa nu er det hyggeligt at sætte sig til Ro og lade Pennen bære Bud til den kjære Præstegaard, hvor jeg har en Følelse af, at Juleenglene allerbedst er at træffe; og der vil vi ogsaa gjerne være med og høre til; saa jeg lukker al Hovedstads-Travlheden ude og besøger Eder, saa godt jeg kan. Og saa seer jeg Eder med Eders store og lille Pige og mange hengivne Mennesker omkring Eder holde en frydefuld Høitid uden de Disharmonier, der uafladeligt herinde vil forstyrre Freden og Hvilen. – Og dog – maa jeg sige – hvor meget jeg end føler Disharmonien, saa opløser den sig stadigt paa en smuk Maade, ligesom i Griegs Musik; saa vi skal maaskee ikke være saa forknytte overfor Dissonantser, som vi endnu 2 ikke forstaae. Der er dog mange Punkter, hvor Tonerne slaae sammen og det gjælder særligt overfor mig, og nu – Morten – ogsaa her er det smukt at see, hvor alle Sødskende falde sammen.

At jeg sidder ganske stille og ene nu er paa Grund af, at Inger Kl 11 tog op til Morten for at bringe ham lidt Jul i sin Eensomhed; derved kortes denne lange Dag for ham, om hun end tager derfra saa tidligt at hun kan spise med os (Tante Hanne og Else1) Kl 6½. – Og Lisbeth er gaaet med nogle Smaating til Eriks og med Vindruer til Anna Krog, der har det uforandret, saa nu er her saa høitidsstemt, at jeg maaskee neppe faaer det bedre i de festlige Dage. – Vi kommer forresten til at have det ganske jevnt. Helligdagene gaaer jo altid med, at Familierne Pigerne skal ud og derefter maa Familierne rette sig; Eriks kommer her 2den Juledag fordi deres Pige skal bort. Ellers samler jeg mig sammen til lidt Fest paa min Fødselsdag, thi saa har vi den nye Overlæge2, og ham 3 maa der dog gjøres lidt Stads af. Ja – hvilken stor Lykke! Gud give ham nu Kræfter dertil. Han seer ellers flink og glad ud, men det bliver jo saa vanskeligt for ham at faae et hyggeligt Hjem; indtil Flyttedag kommer han vist til at boe i Pensionat. – Blot jeg nu maa være saa rask paa min Fødselsdag at jeg kan magte det; der skal jo mange Kræfter til af alle Slags for at rumme saadanne store Sønner.

Holger tager 3die Juledag til Middelfart i Forretninger og venter saa at være i Dalsgaard3 ved Nytaarstid; det er hans Tanker at gjøre en lille Afstikker til Mathilde; blot det maatte lykkes ham.

Hvad siger Du om lille Piges Sko? er de ikke altfor smaa? da hun jo dog ikke skulde have dem paa før hun maa begynde at stampe lidt. Jeg var meget kjed af dem og Lisbeth har haft dem med en Gang for at faae dem byttet, men Nei. Dersom de nu kun duer til at komme i Skuffen til det øvrige, saa send mig dem herind og jeg vil paany forsøge at faae et Par andre. Nu Juletravlheden er forbi 4 er Folk vel mere medgjørlige. Du kan ikke tænke Dig alt det Snavs, der forhandles i saadan en Tid; i Forvirringen og Tummelen bliver man hængende ligesom paa en Markedsdag. Og Folk er lige dumme, begynde hvert Aar paa det Samme og lader sig hvert Aar rive med af Strømmen. – Inger er især meget optaget, man kan slet ikke holde hende tilbage, men saa har hun jo ogsaa kjærlige Tanker for Alle. Nu i Julen tager hun en eller flere Dage til Julie; Julie har det strengt; hun føler det meget svært at skulle holde Huset oppe, saa det ikke bliver for trangt for Børnene og de Andre. 2den Juledag kommer Hostrups derud at prædike. 1ste Juledag skulde hun med de ældste Børn til Morten; blot der ikke kommer en Mand med en Slæde iveien; forresten vil de heller end gjerne i Slæde.

Morten har ladt sine Brødre vide, at de i Julen kan komme, hvilken Tid de vil og har føiet til de kunde godt tage Kort med i Lommen; men Holger og Valdemar har kun fri selve Helligdagene.

Nu er dette blevet et rigtig langt Brev, saa Du kan see her er roligt; men Du faaer vel ogsaa Ro til at læse det. Tusinde kjærlige Hilsner

fra Moder

Lisbeth har haft rart og godt Brev fra Fleta.

[tilføjet på hovedet øverst på side 1:] Tak for Dit Brev som jeg nu modtog; jeg vil dog lade Dig vide at Knud er paa St Hans og Holger her paa Grund af Arbeide.

Undskyld Kradseriet paa Kortet, men jeg var kommet til at skrive fejl.

Nu kom Pakken

valideret>31.08.2010/HLN
 
[1] Tante Hanne og Else: Dines' søster Hanne og hendes tjenestepige Else, der havde været faste gæster hos Marie næsten hver juleaften siden tante H. flyttede fra Nykøbing F. til Frederiksberg 1881. tilbage
[2] den nye Overlæge: Knud, der blev overlæge på Kommunehospitalets 6te afdeling fra 1.1.1888. tilbage
[3] Dalsgaard: Dalsgaard præstegaard i Tårup sogn mellem Viborg og Skive, hvor Hans Peter boede. tilbage