Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 13. september 1887

meget kjært i Dag at faae en lille Efterslet

Tirsdag *Septbr 1887 [13.9.18871]

Min kjære Margrete!

Mange Hilsner har jeg at sende fra Din Mand, Inger, Kampmann og først og sidst fra mig selv. Og Tak for Brevet i Søndags og for al det Gode, Inger bragte hjem med sig, baade for Hjerte og Gane. At det maatte blive en velsignet Dag2, vidste jeg; og det har været meget kjært i Dag at faae en lille Efterslet ved at sidde og spise Frokost med de ovennævnte Personer. Rigtignok skulde vi have haft Dig og lille Marie med, men det maa der ventes paa og Du har saavist ogsaa bedre af, at sidde i Ro nu bagefter. Jeg vil da haabe at det ikke har været Dig formeget.

De tre eensomme Dage gik meget godt. Lørdag Formiddag kom gamle Tante med Posen fuld af Nyheder fra Tjæreby3; om 2 Eftermiddagen var jeg hos Knud, som i Begyndelsen lod lidt ynkelig, men√ som dog gjorde et kraftigere Indtryk end jeg var vant.

Om Søndagen havde jeg først nogle rare stille Timer; senere varm Frokost for Holger og Valdemar og Pigen, hvilket skulde gjælde for Middagsmad, saa kom Kampmann og til Middag var jeg saa hos Eriks, hvor jeg havde det meget hyggeligt til den var 9½. Lille Børge var meget sød og saa rask ud. Igaar var jeg saa atter hos Knud og hos Tante Hanne, der begge har det bedre; Knud havde været nogle Minutter oppe, mens hans Madrats blev vendt for 1ste Gang.

Du seer saaledes, at jeg har haft nok at gjøre, saa jeg var næsten lidt træt, da Inger kom; men hun oplivede mig godt, og til Valdemars store Behag kom Krandsekagen og Æblerne frem til Dessert.

Men forresten faaer jeg neppe ret megen Fornøielse af hende i denne Uge; nu er Arbeidet jo i fuld Gang og Tante Hanne vil saa umaadelig gjerne see hende. Det kan maaskee interressere Lisbeth, at hun 3 strax paa Morgenstunden fik sig en ny Elev, en Voxen.

Men forresten er det jo temmelig utidigt at skrive, da her selvfølgeligt ikke egentlig er noget der trænger til Meddelelse. Kun at vi tænker paa Eder med Kjærlighed og sender de mange Hilsner til Dig selv og Dine 4 unge Piger.

Moder

 
[1] jf. Marie Jespersens dåb. tilbage
[2] en velsignet Dag: Marie Jespersens dåb i Magleby kirke søndag 11.9.1887. Barnet blev båret af moderen, og frk. Johanne Jespersen stod hos. Faddere var frk. Inger Pontoppidan, professor dr. H.G. Zeuthen og læge L. Øllgaard fra Raaby. tilbage
[3] Nyheder fra Tjæreby: bryllup 7.9.1887 i Tjæreby kirke, hvor fuldmægtig i kultusministeriet Gotfred Burman Becker blev viet til jomfru Marie Elisabeth Lendrop, datter af sognepræst Eilert Lendrop (1821-1914) og Dines' søster Sophie (1824-1911). tilbage