Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 5. februar 1887

Henrik var herinde i Valgdagene

Lørdag *Fbr 1887 [5.2.18871]

Min kjære Margrete!

Det bliver atter Blyantsbrev, thi det gaaer bedst med at skrive, mens jeg er i Sengen og der er jeg unægtelig meget, thi det vedbliver at være smaat med at være oppe og i Sengen har jeg det ogsaa bedst. – Du skal ikke sørge over at Du ikke kan gjøre det godt for mig til Sommer, thi jeg havde i hvert Fald ikke kommet nogen stor Tour og det staaer for mig som om jeg i det Hele ikke kan komme bort fra min Rede; men det holder Børnene ikke af at jeg siger, saa jeg bestemmer Intet, men lader hver Dag have nok i Sit, og har nok at gjøre med at bede for alle mine Kjære paa de mange spredte Veie. – Skulde Kampmanns nu virkelig komme til Hjørring saa var det jo virkelig ogsaa en stor Begivenhed og saa synes jeg Du og Marie skulde see at mødes herinde inden I kommer saa langt 2 borte fra hinanden, som skee kan i vort lille Land. Mariane er fremdeles paa Samsø og det lader til at gaae godt; hidtil har Efterretningerne fra hende da været meget gode. Stakkels gamle Fru Kampmann gaaer ene med sin Christian og vil ikke have andre i Huset.

I Mandags var Morten og Julie herinde og jeg var meget glad ved at see Julie efter saa lang Tids Forløb. Hun saae rask ud og var ved godt Mod. – Sundbo2 og 2 af Eleverne er endnu paa Sygehuset, men ellers er Alt i gammel Trit paa Skolen3. Der er en Lærer i Egnen der kommer og hjelper paa Morten, saa han navnlig har Mandagen fri. – Henrik var herinde i Valgdagene4; der staaer det ogsaa vel til efter deres Maade at tage Livet paa. – Dersom Emil havde været herinde paa Valgdagen vilde han neppe have glædet sig meget over Høires Seir, der var saameget Pres derved. Jeg vil blot nævne et Exempel: om Aftenen Kl 7 kom der lukket Vogn udenfor Kampmann med Forespørgsel om Kandidaten havde stemt, eller om han ikke vilde med at stemme for Bahnson. 3 Fru Kampmann kunde kun svare, at hun vidste ikke, hvor han var.

Der holdt ogsaa en lukket Vogn udenfor Tante Hanne og hele Huset blev gaaet igjennem. Naa – men lad os ikke komme ind paa det – man kan godt tage den Ene og slaa den Anden med – som man siger, men det ærgrer mig dog, at Ministeriet siger√, at det Samme skeer enten de faaer et Ja eller et Nei, og dog tale paa Tribunerne om, at det har stor Betydning at faae et Ja af Folket. Jeg antager forresten ogsaa, at Bergs Rolle er udspillet.

Det er vist vanskeligt for Dig at læse mine Blyantsbreve. saa det er maaskee godt nok, jeg ikke kan gjøre dem ret lange. Her er heller ikke noget særligt at fortælle; det nyeste er vel, at Lisbeth nu virkelig skal til at lære at synge. Egentlig forbyder Kapitelstaxten5 Sligt; men jeg synes det kjære Barn behøver lidt Forfriskning; hun er saa bundet; men hun gaaer dog glad omkring og har megen Opmuntring af sine 2 unge Brødre. – Holger6 har nu leiet sig en ny Leilighed, da den anden skal rives ned, og der 4 skal han have Høns. – Han har saadan fornøielig Evne til at gjøre sig hyggelig blandt Smaafolk og blive hjulpet tilrette af dem.

Nu tusinde kjærlige Hilsner til Eder Alle. Johanne var her i Gaar, glad og trivelig og jeg tænkte paa Dig. "Alt staaer i Guds Faderhaand".

Inger er ved at gjøre sig rede til at overvære Jacob Lunds Begravelse7; det var jo en god Død, men det er saa svært for dem at de ikke har seet ham i det sidste Aar.

Hav det nu fremdeles godt Du lille Kjære – men gjør ikke for mange Selskaber, saa Du overanstrenger Dig. Jeg skriver til Marie med det første.

Eders trofaste
Moder

[Lisbeths tilføjelse:] Mange Hilsner og Tak for Brevet. Jeg har sendt Matilde en lang flot Beskrivelse af Heymanns Bal, men jeg tænker nok, hun bliver dygtig ærgerlig, naar hun til Slut ser at jeg slet ikke har været med.

 
[1] jf. Jacob Lunds begravelse. tilbage
[2] Sundbo: J.P. Sundbo (1860-1928) var Henrik Pontoppidans efterfølger – og Jeppe Aakjærs forgænger – som lærer på højskolen i Jørlunde. tilbage
[3] Skolen: der var 31 karle på vinterholdet 1886-87. tilbage
[4] Valgdagene: folketingsvalget afholdtes 28.1.1887. tilbage
[5] Kapitelstaxten: præsteenkers pension blev reguleret efter kapitelstaksten, dvs. den middelpris, der årligt blev sat på de vigtigste kornvarer. tilbage
[6] Holger: konstruktør H. Pontoppidan boede iflg. vejviseren 1888 Helgolandsgade 15, 1. sal. tilbage
[7] Jacob Lunds Begravelse: handelscommis Jacob Rahbek Lund døde 29.1.1887 som følge af selvmord ved hængning på St. Hans Hospital, hvor han havde været indlagt siden 31.3.1886 – den 3. indlæggelse der siden 1879. Han blev 32 år gammel, og blev begravet lørdag 5.2.1887 på Assistens kirkegård i København. Han var søn af grosserer Jens Lunds 1. ægteskab. Jens Lund blev gift 2. gang med Troels Marstrands datter Anna. tilbage