Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 1. maj 1885

en Reisen og Kommen saa jeg er reent ør

Store Bededag *Mai 1885 [Fredag 1.5.1885]

Kjære Margrete!

Tak for Dit Brev i Dag. Jeg kommer her med Hilsen og gode Ønsker for en lykkelig Reise fra os Alle. Vi følger Eder naturligviis med vore Tanker fra Sted til Sted og det bliver moersomt, at have Hanne som et levende Bindeled imellem os. Jeg skal sørge godt for hendes Sager, thi jeg veed nok, hvorledes den Slags Frøkner selv kan passe dem; og til den Tid er jeg kommet over den værste Uro i saa Henseende. Mathilde1 har ikke givet mig lidt at varetage, thi hendes af Naturen lidet pertentlige Omsorg for sine Sager, har i det travle Høiskoleliv ikke haft Leilighed til at blive hjulpet paa, men der har det altid maattet gaa som det kunde bedst. Nu kommer hun afsted i 2 god Stand og faaer forhaabentlig lidt mere Ro til at varetage sit eget.

Fra Lisbeth skal jeg særligt hilse; hun er i Dag vor eneste Pige, da Christine reiste igaar og den nye først kommer i Aften. Men hun benytter Leiligheden til at ordne Spisekamre og Skabe efter sit Hoved hvilket er godt nok, da hun dog skulde have lidt mere dermed at gjøre end hidtil.

Mathilde har i denne Uge været i Hjørlunde og kommer tilbage i Aften. Her har i det Hele været saadan en Reisen og Kommen, at jeg er og har været reent ør og var navnlig kjed af, at der ikke var Ro til at tale et fornuftigt Ord med Marie. De var her jo adskillige Gange om Middagen, men saa var der jo en heel Flok samlet og om Aftenen skulde de altid afsted til et eller andet. De havde det begge meget godt og havde en sød Dreng med dem. I Søndags var de i Hjørlunde og de Hjørlundere har ogsaa været herinde med et Par Børn. Fra Frøken Hobe skal jeg hilse; hun har været her i Byen en Maaned og reiste igaar. Rosenørns2 er nu ogsaa kommet og 3 boer tæt herved. Jensen3 har kjøbt sig en deilig Villa paa Platanvei for 50,000, saa de komme ogsaa til at høre til de Vesterbroere, hvad næsten hele Verden gjør.

Fra Holger har jeg haft godt Brev, men jeg kan ikke sende det, da det endnu ikke er læst af dem Alle herinde. Han giver ondt af sig ligeover for de politiske Forhold derovre; de har hele Tiden ærgret ham.

Herhjemme kan man saamæn ogsaa ærgre sig enten man læser Høireblade eller Venstre Do. Maaskee var det ingen Skade til for os, om Rusland og England gav os lidt at bestille; det ønsker vist Ministeriet, thi dets Stilling er dog lidt uhyggelig.

At Morten er meget alvorligt stemt4, det erfarede Emil, da han var herinde; men han er dog ikke mere forknyt end at han i Lørdags, 7 aars Dagen for deres Indflytning i Frerslev, forærede sin Hustru en lille Islænder med tilhørende smuk Vogn, som Tegn paa, hvormeget hendes Mod og Trofasthed havde støttet ham i de 7 Aar; og det er den Slags Preciosa hun har Smag for.

Nu til Slutning igjen Hilsen og Farvel. 4 Vi skal nok være paapasselige med at skrive; hils endelig Fru Zeuthen. Lykkelig Reise.

Moder

Hatteæsken fik jeg Retour fra Modehandleren fordi den ikke var høi nok. Her ligger ogsaa en gammel Vadsæk, som jeg meget beder undskylde, ikke er blevet sendt, men jeg vidste ikke den var her.

 
[1] Mathilde: skulle på højskole i Norge. tilbage
[2] Rosenørns: Mathias Hans Rosenørn (1814-1902), amtmand over Randers amt fra 1854 til han tog sin afsked 6.1.1885. tilbage
[3] Jensen: tante Hannes svigersøn. Hans adresse i vejviseren 1886 er Frederiksberg Alle 41, sydøsthjørnet af Platanvej. tilbage
[4] Morten er meget alvorligt stemt: Morten havde 23.4.1885 sagt ja til Schrøders indbydelse til et møde af højskoleforstandere i Odense 8.5.1885 i anledning af det spørgsmål, provisoriet havde rejst, om hvorvidt højskolerne skulle nægte at modtage statstilskud. Morten gik ind for nægtelse, men flertallet af hans kolleger stemte for bibeholdelse – uden dermed på nogen måde at billige provisoriet (Lindhardt). tilbage