Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Adelgade 14, Randers. 7. juli 1880

Naadensaarets gode Indtægter

den 7de Juli *1880 [Onsdag 7.7.18801]

Min søde Margrete!

Da jeg saa godt forstaaer Din Længsel efter at høre fra og om Hedvig, vil jeg strax sætte mig til Arbeidet og meddele Dig, hvad jeg har erfaret, skjøndt jeg maa antage, at Du har hørt fra hendes Nærmeste inden Du faaer mit Brev. Men først maa jeg bringe Jespersen Tak for hans Billede, som jeg er rigtig godt tilfreds med og glad ved; man maa samtidig bringe i Erindring, at jeg endnu savner lille Hannes, saa jeg maa endnu plage. – Dog – først og fremmest Tak for det, jeg har faaet og Tak for Eders kjærlige Hilsner og for det lange Brev til Mathilde.

Hvad Hedvig angaaer, da kan jeg bringe en temmelig frisk Hilsen; jeg var der i Søndags og vilde paa een Gang sagt hende hende Goddag og Farvel, da jeg synes, hun var bedst tjent dermed; men det vilde hun ikke lade gjælde, saa jeg seer hende vel nok 2 endnu engang, skjøndt det egentlig var bedst for os begge, at undgaae det. Hun var den Dag saa glad for et Brev, hun havde faaet fra Dig, men var ogsaa saa blød, bevæget og svag, at det gjorde meget Indtryk paa mig. Jeg kan ikke nægte, at jeg synes, det er haardt, at hun skal føres saa langt bort fra Alt og Alle, der hidtil har baaret hende, især da Evaldsen2 vist om faa Aar kan faae Embede hernede. Jeg synes ikke jeg kunde tillade det, dersom jeg var hendes Moder, men Fru Jacobsen snakker som sædvanligt, at nu haaber hun Hedvig bliver rigtig rask. – Bestemmelsen er nok, at de tage herfra saasnart Hedvig kan taale det og Bryllupet er bestemt til Fredagen den 16de og skal staae i Kjøbenhavn, da Fru Evaldsen3 ikke er saa rask, at hun kan komme herover. De tage saa til Færøerne med det Skib der gaaer i Slutningen af Juli og der følger Ingen med, men Fru Jacobsen har lovet at komme derop inden Vinteren, dersom Hedvig skulde trænge til hende. Saaledes er nok Tankerne, dersom de nu virkelig skulde kunde lade sig realisere. Jeg troer 3 nok, det er svært for Hedvig, ikke at skulle have Bryllup i St Mortens Kirke; men jeg kan skjønne, at hun fuldt har overgivet sig og lader Alt skee, som hendes Kjære kalder det godt og ret. Evaldsen var ikke nærværende, da jeg var derude, jeg har kun seet ham "en passant", men Fru Jacobsen fortalte, at han var saa mageløs til at pleie og bære Hedvig. – Fortiden er Carl og Marie4 der med samt deres søde, tykke Unge5 og Jork6 er der for hele Sommeren, saa Huset er fuldt. – Da Inger forleden var der og Hedvig var lidt kvikkere, da lagde de Planer for Bryllupsreise til Møen; de glade, raske Mennesker glemme saa let hendes Svaghed. –

Her staaer det ved det sædvanlige; lidt Forkjølelse har vi haft i Tilgift. Hans Peter gaaer taalmodigt og kjærligt og tager imod de smaa Sommerglæder her falder af. Forrige Søndag var han i Aalborg og fik Valdemar med til Lønstrup Strand.

Inger og Lisbeth tage et Par Dage ud til Anna la Cour før Mathilde reiser. Mathilde tænker sig at tage herfra den 20de og over Helsingør 4 gaaereise√ til Frerslev, hvorfra Touren fortsættes Danmark rundt. Det er unægteligt lidt storartet, men jeg synes hun trænger saameget til at fyldes med frisk Luft og friske Indtryk, at jeg nok tør offre√ lidt af Naadensaarets gode Indtægter paa hende.

Hos Kampmanns har de det godt; Fru K.[,] Ma7 og Christian er der fortiden og paa Søndag skal lille Erik8 føres i Kirke, ved hvilken Leilighed Pastor Scharlings skal indbydes. – Jeg var forleden for første Gang nede i Præstegaarden; jeg syntes, det maatte skee engang, men det var ikke let. Det er forresten rare Mennesker, som man nødvendigt maa synes om, og sidste Søndag var jeg ogsaa glad ved hans Prædiken.

Nu maa jeg slutte med mange kjærlige Hilsner. Gud give Eder fremdeles alt Godt i Eders nye, kjønne Hjem! jeg maa ogsaa med det samme sende Lykønskning til Din Vens Fødselsdag; vi vil sikkert mindes ham med Kjærlighed den Dag, men jeg naaer ikke at faae skrevet igjen. Fødselsdagene9 i Juni og Juli gaae mig over Hovedet; den 10de 16de og 24de i begge Maaneder.

Eders trofaste
Moder

[på højkant øverst til højre på side 1:] Dette Brev kom ikke afsted igaar. I Dag, Torsdag, har jeg talt med Marie Poulsen, Hedvig var skrøbelig.

 
[1] jf. Eriks fremstilling i kirken. tilbage
[2] Evaldsen: Niels Bahne Christian Ewaldsen, f. 4.8.1849 i Viborg. Sognepræst på Sydstrømø, Færøerne fra 9.7.1877. tilbage
[3] Fru Evaldsen: Henriette Louise Augusta Ewaldsen, f. Bahnson, gift med Christen Ewaldsen, sognepræst i Frederiksberg og Hvidovre sogne. tilbage
[4] Carl og Marie: Karl Povlsen og hans kone Marie f. Jacobsen. tilbage
[5] deres søde, tykke Unge: Kirsten, f. 10.11.1879 i Randers. tilbage
[6] Jork: Ernst Victor Jork (1859-84), stud. jur., Alfred Povlsens stedsøn. tilbage
[7] Ma: Marianne Kampmann. tilbage
[8] lille Erik: Erik Pontoppidan Kampmann, født 28.3.1880, hjemmedøbt 8.4., fremstillet i kirken 11.7.1880. Mathilde bar barnet. tilbage
[9] Fødselsdagene: Erik, Knud, Henrik og Holger samt Emil Jespersen og hans datter Hanne. tilbage