Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 26. november 1874

"Iisbjørne-Petrea" skal tjene Henrik

den 26de Nvbr *1874 [Torsdag 26.11.18741]

Kjære Margrete!

Det er nærved at gaae reent galt med vor Skriven i denne Uge, thi Erik har saaledes jamret over vort Klima og vi Andre have haft saa meget at gjøre med at lægge i Kakkelovnen og skaffe Varme, at Tiden neppe har kunnet række til mere. Og det har jo virkelig ogsaa været nogle drøie Dage, hvor det har været svært nok at bjerge sig i vore mange store Værelser, tilmed da baade Mathilde og Lisbeth have været forkjølede. Det har jo ogsaa været lidt uheldigt for Erik, der netop tog hjem saa tidligt for at undgaae Vinteren; i de første Dage var han slet ikke rask, saa jeg var næsten bange for, han skulde blive syg, men nu har han det godt, og Iisbjørne-Petrea2 kan nok bjerge ham paa Hjemreisen og da atter tjene Henrik paa sin Tour herover; naar Morten da imellem Juul og Nytaar tager afsted, kan den jo paany gjæste Hovedstaden og saaledes omsider gjøre Gavn.

Det er jo en stor Glæde for os, at see Erik og vi have jo rigtig godt af ham og faaer godt talet ud med ham, men her er jo maaskee nok 2 lidt kjedeligt for ham, thi det er jo en Tid paa Aaret, da Kulden og Mørket nøder Alle til at krybe sammen. Jeg har dog været i fiint Aftenselskab hos Marie, hvor Alt var festligt og kjønt fra først til sidst og hvor Pip3 var saare elskværdig! Marie er ualmindelig rask i denne Tid.

Nu har vi jo Juul, inden vi see os om; men vi tage meget lempeligt paa Forberedelser, og jeg protesterer som sædvanligt mod alle Julegaver, da vi have nok at gjøre med det daglige; men det er jo naturligt, at det er aldeles modsat hos Eder. Jeg glæder mig ved at tænke paa, at Du faaer Knud ned til Dig, thi jeg kan jo sige mig selv, at Du maa trænge meget dertil. Erik beder Dig sige Tante4, at hendes Leversyge maa komme sig uden ham, thi nu faaer han neppe Permission fra Hospitalet5 paany.

Igjennem Anna Vegner6 har vi faaet Hilsen og hørt, at Du var glad ved at høre Biskop Monrad prædike i Søndags; her var det nok ogsaa en god Søndag, Morten prædikede7 og gjorde det nok udmærketmeget godt, men forbausede en Deel ved at være meget grundtvigiansk.

Jeg skriver dette selv 5te ved Bordet, saa det maa ikke undre Dig, om det er lidt urede; men Du skal snart faae bedre Brev, naar Erik er reist, hvilket skeer i Morgen Aften 3 eller Lørdag Morgen. Vi ere blevne meget lette om Hjertet ved godt Brev fra Helsingør, og navnlig griber Inger ethvert lille Haab med stor Glæde, i ethvert Tilfælde gjør det jo godt at vide, at han føler sig vel8 og ikke lider.

Vi have haft Besøg af Niels Laurberg9, der i Dag er i Mariager til Bryllup10; den juridiske Kandidat Kjældsen og Frøken Rode. De have nok kjøbt Landeiendom. Fru Laurberg11 bliver nok til Juul af med nogle af sine Pensionærer, saa det var maaskee ikke umueligt, Du kunde være hos hende en Tid i Foraaret, dersom Du vilde foretrække det for Tante Mathilde; men det kan vi jo altid forhandle. Nu maa jeg nøies med at sende de kjærligste Hilsner fra os Alle ved

Din trofaste Moder

Peder Møller12 har faaet Plads i Odense.

 
[1] jf. brylluppet i Mariager. tilbage
[2] Iisbjørne-Petrea: en pelsfrakke. Et stykke af bjørneskindspelsen bliver i marts 1876 syet om til et tæppe til Dines (se 28.3.1876). tilbage
[3] Pip: Marie Elisabeth Kampmann, f. 7.12.1873. tilbage
[4] Tante: Hanne Petrine Pontoppidan. tilbage
[5] Permission fra Hospitalet: Erik var kandidat på Københavns Kommunehospital. tilbage
[6] Anna Vegner: Anna Wegner, f. 1850, datter af oberst W. i Randers. tilbage
[7] Morten prædikede: Lindhardt nævner ikke denne prædiken til søndag 22.11.1874. tilbage
[8] han føler sig vel: antagelig Isaak Sidenius Pontoppidan. tilbage
[9] Niels Laurberg: Niels Schou Laurberg, f. 1848, cand. theol., gift 1877 med Kirstine Kjeldsen. tilbage
[10] i Mariager til Bryllup: Niels Laurbergs svoger, cand. jur. Alfred Valdemar Kjeldsen, proprietær til Valstedgaard, f. 1847, og frk. Johanne Margrethe Rohde af Mariager præstegård, f. 1851, blev gift i Mariager 26.11.1874. tilbage
[11] Fru Laurberg: Niels Laurbergs mor, præsteenken Amalia Margrethe Laurberg var pensionatsværtinde i København. tilbage
[12] Peder Møller: antagelig Peter Marqvardt Møller, f. 1855, søn af købmand Espen Møller og Mette Laurberg, dermed en nevø til fru Laurberg. tilbage