Marie Oxenbøll til Knud Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 2. august 1873

jeg er bange for Du savner reent Tøi

den 2den August [Lørdag 2.8.18731]

Kjære Knud!

Hermed følger nogle Sager, som jeg haster med at sende, da jeg er bange for Du savner reent Tøi; hvad der nu er tilbage kan vel nok vente til Morten kommer, naar Du itide sender et Par Skjorter til Din Vadskerkone. – Det var jo rart, at Uheldet med Dampskibet2 ikke kom til at trykke Dig og at Du kom til rette Tid paa Hospitalet, hvor der naturligviis var Længsel efter Afløsning. Nu skal Varmen saamæn ikke trykke; jeg savner den, men for de Fleste er det vel en Lettelse.

Vi fik paa een Gang Brev fra alle vore fraværende Sønner, og det var – Gud være lovet! gode Efterretninger fra dem Alle. Erik tænkte sig, at komme til Kjøbenhavn den 6te, dersom han nu ikke gjør Regning uden Vært. Henrik vil vel ogsaa snart indfinde sig3, saa Du bliver maaskee endda ikke saa ene. – Jeg var slet ikke rigtig glad ved at lade Dig reise, men siden vi have hørt fra Dig, er det ovre. 2 Mødes og skilles er jo Verdens Gang, og derunder bevares vel ogsaa Kjærligheden og Glæden bedst.

Jeg har Hilsen til Dig fra dem Alle; naar nogle Dage ere gaaede faaer Du nok Brev fra en af Dine Søskende; de kan jo bedre end jeg give Dig Besked om det, du ønsker at kjende. Der er jo ikke skeet store Begivenheder siden Du reiste. Familiens nyeste Nyt kjender Du maaske: at Børge4 er blevet forlovet med en 16 aarig, smuk mild, blid og beskeden√ Kjøbenhavnerinde, Datter af en Præste Kjøbmandsenke Beck.

Jeg spurgte nu Fader, om han havde noget særligt Bud til Dig, hvorpaa han svarede: "kun det, at han er velkommen, naar han kommer igjen." Disse Ord gjør jeg ogsaa til mine og vedføier end engang den kjærligste Hilsen fra

Din trofaste

Moder

[skanning af brevets side 2 mgl., her afskrevet efter FBs noter]

 
[1] jf. Børge Aagaards bryllup. tilbage
[2] Uheldet med Dampskibet: har muligvis forbindelse med et voldsomt tordenvejr, der gik over landet natten til 28.7.1873. tilbage
[3] Henrik ... indfinde sig: HP vandrede formentlig rundt i Jylland. tilbage
[4] Børge: Dines' søstersøn Børge Pontoppidan Aagaard, 33 år, blev gift 6.7.1873 i København (Skt. Paul) med Antoinette Pouline Lovise Beck, 18 år, datter af urtekræmmer Henrik Beck og Karen Jensen. tilbage