Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 14. september 1884

Gavlværelse til Valdemar

Svanholmsvej 5 3
Lørdag1 d. 14. Sept. 1884

Kære Margrete!

Jeg vil da begynde med at fortælle, hvad der vel ellers er en temmelig stor Begivenhed, men i vor Familie synes jeg ikke det kan henregnes dertil, at Julie har faaet en lille Pige2. De har det begge godt. Det er den 11te Pige blandt Børnebørnene, medens der kun er 4 Drenge, det synes jeg nok er et stivt Stykke.

Det er rigtignok et mageløst Vejr i disse Dage, det er næsten en Skam, at man allerede er kommen ind til Byen3, men hvis det er ligesaa 2 godt i Morgen, tager Inger og jeg til Helsingør lige fra den tidlige Morgen, jeg glæder mig meget, jeg har jo aldrig været der før. Forrige Søndag var jeg henne at høre "den flyvende Hollænder"4, det gaar mere og mere op for mig, at en Opera er ikke for mig; Billetten havde jeg selv betalt, saa var det jo endnu ærgerligere. I Mandags var Inger og jeg til Vennemøde i Anledning af Grundtvigs Fødselsdag. Brandt og Rørdam talte, men begge kun om Alliancen5.

Vi havde i Gaar godt Brev fra Holger; han er nu kommen hjæm fra sin Udflugt, men jeg synes man faar det Indtryk, at han ikke befinder sig slet saa brillant, som før den.

Nu har vi da lejet et af Gavlværelserne her til Valdemar6. Vi skal give 5 Kr. om Maaneden, og skal 3 have det nu til Oktober. Tante Augusta har været en lille Tur paa Bornholm, og tager i Dag Matilde7 med sin lille Karen Elisabeth med sig herind.

Den Godet8, som Emil blev saa indtagen i, var ikke hos Tante Matilde, men en Søn af ham.

Marie Hansen9 skal til Vinter gaa paa Frk. Zahles Eftermiddagskursus, det havde rigtignok været morsomt om jeg ogsaa var kommen til at gaa sammen med hende, men jeg kan godt indse at de umulig kunne undvære mig her. Jeg har aldrig faaet noget at vide om det Besætningstøj, som jeg sendte Dig, kunne Du bruge det? Mon det ikke var bedst, at Du fortalte Jomfr. Meister, at jeg har faaet min gamle brune Kjole syt om til at gaa med til daglig, ellers er jeg bange for, 4 hun skal tænke formeget paa hvad jeg skal gaa med til Vinter. Kunne Du ikke en Gang ved Lejlighed sende mig mit Servietbaand, som jeg har glemt?

Du maa takke Anna Krog10 saa meget for hendes Brev, og sige, at saadan skal hendes Breve være. Fra Moder skal jeg takke for Dit Brev i Gaar, men med det samme sige, at Du havde fornærmet hende med at skrive: "vi savne Eder stadigt, dog mest Lisbeth." Vil Du ikke sende mig den Opskrift der staar i Din lille Bog paa smaa Kringler, Du ved nok dem, som Emil holder saa meget af. – Gjorde Zacho11 Middag for Jer?

Saa, nu er den 4, Brødrene vente paa Maden, saa Du kan indse det er yderste Termin at holde op, [fortsat opad øverst side 1:] En utrolig Masse Hilsner til Jer alle

fra din Søster
Elisabeth P.

Jeg maa rigtignok sige ligesom Anna: Hvordan skal det gaa Mortensens arme Hjærte, naar der er kommen en smuk "[??] Enke" paa Klintholm.

 
[1] 14.9.1884 var en søndag. Lisbeths sædvanlige brevskrivningsdag til Margrete var hver anden lørdag. tilbage
[2] Pige: Petra Pontoppidan, f. 11.9.1884 i Hjørlunde. tilbage
[3] kommen ind til Byen: Lisbeth og hendes mor havde 5.-6. september besøgt Mortens og Henriks i Hjørlunde. tilbage
[4] den flyvende Hollænder: havde premiere 7.9.1884 på Det kgl. Teater. tilbage
[5] Alliancen: Evangelisk Alliance, en konservativ kristen bevægelse, som holdt møde på "Bethesda" i begyndelsen af september. Grundtvigianere som C.J. Brandt og Th. Skat Rørdam tog afstand fra Evang. Alliance. tilbage
[6] Valdemar: (1863-94), flyttede ind pr. 1. november 1884 efter at have været medhjælper hos boghandler Schultz i Aalborg. tilbage
[7] Matilde: Augusta Djørups datter (1862-1906), gift 1883 med Johs. Peter Herluff Balle, læge i Gudhjem, hvor Karen Elisabeth blev født 1.6.1884. tilbage
[8] Godet: F. Godet, schweizisk protestantisk teolog og bibelfortolker. Hans søn var forfatteren Philippe Godet (1850-1922). tilbage
[9] Marie Hansen: f. 13.10.1866, datter af præsteenken Anna Marie Hansen. tilbage
[10] Anna Krog: (1864-88), datter af en præsteenke i Kbh. Led af tuberkulose og opholdt sig derfor på landet i Magleby præstegård. tilbage
[11] Zacho: maleren Christian Zacho. tilbage