Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 24. juli 1926

at vi maatte træffe hinanden

Fredensborg,
Den 24de Juli 1926

Kære Henrik Pontoppidan!

Der er mange Spørgsmaal, som det kunde ligge mig paa Sinde at rette til Dem; men det er ikke Meningen, at jeg vil plage Dem paa Deres Fødselsdag.

Derfor vil jeg blot sige: Oprigtigt og hjerteligt haaber jeg, at De lever bene – saa vidt det forundes os i denne gaadefulde Verden. –

Jeg havde en Gang et mærkeligt Brev fra Ernst v. d. Recke, der skrev, at han syntes, vi saà for lidt til hinanden, men at det var hans Overbevisning, at vi sikkert vilde mødes i en ny Tilværelse. Dertil svarede jeg bl.a., at jeg ikke kunde dele hans Tro, fordi jeg ansaa ham, E.v.d.R., for at være kvalificeret til bestandig at være saa langt foran mig i de elysæiske Sfærer, at jeg ikke turde gøre Regning paa at følges jævnsides med ham.

Det samme vil jeg gøre gældende overfor Dem, 2 kære Henrik Pontoppidan, og – allenfals – jeg vilde anse det for mere betryggende, dersom jeg vidste, at vi maatte træffe hinanden i et dansk sommerligt Landskab eller ved Vintertid i et eller andet Hotel Monopol, hvor vi som forhen kunde skifte Ord og Tanker – for mig altid forfriskende Timer, som jeg bevarer i taknemmelig Erindring. –

Det Aar, som nu begynder for Dem, hører jo til dem man regner til de mærkbare i Livsløbet, eftersom det runder op mod det celebre 70de. Gid det maa blive saa godt og lyst i alle Maader, som jeg af Hjertet ønsker det. De har gode Aar tilgode: Aar med lykkelig Arbejdsfred, med tilfredsstillende Helbred for Dem og Deres kære Frue. Det blive saaledes!

Til mine varmeste Ønsker for Dem og Deres Kære knytter jeg et lille Haab om Gensyn i en ikke altfor fjern Fremtid. Men ogsaa nogle gode, om end nok saa kortfattede Efterretninger fra Dem vilde berede 3 Glæde. Det vilde være mig meget kært at vide, om De i denne Sommer har fundet et landligt Retreat, som De er tilfreds med, og – last not least – hvordan det staar til med Deres og Deres Frues Helbred. Glæd mig med et Par Ord, naar Deres Tid og Lejlighed er dertil. –

Og saa al god Lykke til Dagen og det kommende Aar. Med alle gode Ønsker og hjerteligst Hilsen til Dem og Deres kære Frue

Deres hengivne
Vilh. Østergaard

P.S.
Jeg er for Tiden melankolsk Eneboer udi Fredensborg; min Kone er i Skagen sammen med vore Børn – efter min derom givne udtrykkelige Befaling.