Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skagen. 19. januar 1923

dagligt Slid fra Morgen til Aften

p.t Skagen, den 19/1 23

Kære Henrik Pontoppidan!

Det var prægtigt at faa saadan et godt Brev1 fra Dem. Tak for det, og Tak fordi De saa venligt mindedes min Fødselsdag.

Nej, jeg bliver saa vist aldrig "gnaven paa Dem", selv om der gaar nogen Tid, inden De svarer paa en eller anden lille Epistel fra mig. Saa gaar jeg bare og spekulerer paa: hvordan mon de har det hos Pontoppidans; de er da forhaabentlig raske begge to, saa at alt staar vel til hos dem.

Det har bedrøvet mig at høre, at Deres Frue en Tid lang atter har været syg; men Gudskelov kan De tilføje, at det nu er vel overstaaet. Baade i Sommeren 1921, da De opholdt Dem en lille Tid i Fredensborg, og sidste Foraar, syntes jeg, at Deres Frue saà saa udmærket ud, og min Kone og jeg glædede os over Tanken om, at det fremdeles skulde blive fuldt tilfredsstillende med Helbredet. Gid de gode Magter lade det ske saaledes baade for Dem og Deres Frue.

Og saa haaber jeg, at vi i den 2 kommende Sommer, eller muligvis allerede til Foraaret, maa mødes vel til Mode i det blide Fredensborg. Det mere barske Jylland drager De vel næppe til iaar.

Vejr og Vind er saare lunefuldt her til Lands; vi kan ikke klage over Vejrliget under vort Ophold heroppe, først en Maanedstid hos min Søn i Viborg, derefter siden Begyndelsen af December paa Skagen. Jeg færdes paa mine daglige Ture op forbi det gamle, hvide Fyr eller ind i Plantagen ganske som var det ved Foraarstide; vi havde en fornøjelig Jul ogsaa sammen med vore Børn og Børnebørn, der drog herop fra København og fra Viborg, og min Fødselsdag gjorde man helt festlig for mig. Det er nogle kære Mennesker her paa Skagens Hotel.

Ja, gid De og Deres Frue havde været med! Saa skulde det være blevet en Sammenkomst, der var gaaet Ry af; man sidder inde med fremragende Evner til at feste heroppe paa Skagen, og man er saa rørende trofast mod gamle Venner. Deres Besøg er ikke glemt, og naar De kommer her igen, vil der blive mange, dobbelt Hip-hip-Hurra!

Familien paa Skagens Hotel blev meget glad for 3 Deres venlige Hilsen og har bedt mig takke Dem derfor. Hos Anchers har jeg let ved at bringe Hilsen fra Dem. Michael Ancher viser mig den Honnør at male mit Portræt og glæder mig ovenikøbet med at sige, "at det morer ham at gøre det"; jeg "sidder" for ham et Par Timer hver Formiddag, og saa skal der opfriskes gode Minder om gamle Venner og Kammerater; det er saa fornøjeligt, at Ancher passiarer hele Tiden, mens han maler.

Min Kone, der var meget sløj, inden vi rejste, er kommet sig forbavsende godt heroppe, og det er det allervigtigste. Tænker De ikke paa at tage Ophold en lille Tid paa "Christiansro" i Fredensborg; Deres Frue skrev lidt om en saadan Plan i sit venlige Julebrev2 til min Kone. Der er dog mere Styrke og Sundhed i Landluft end derinde i den store By, selv om man bor saa smukt og fredeligt som i Deres christianshavnske Idyl.

Gid vi snart maatte mødes i Fredensborg, og fremfor alt, at baade De og Deres Frue maa være i fuld vigueur – dette kosteligste af alle Goder ønsker vi Dem af vort varmeste Sind.

Paa godt Gensyn og hjerteligste Hilsener til Dem Begge fra min Kone og fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

P.S.
Jeg har helt opgivet "at digte", sidder bare i dagligt Slid fra Morgen til Aften!

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Julebrev: kendes ikke. tilbage