Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 8. januar 1918

Ændringer af "Det forjættede Land"

Fredensborg, den 8/1 18

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres venlige Brev, som jeg modtog iaftes. Jeg er lige nu færdig med det første Gennemsyn af "Det forjættede Land", og jeg vil straks sige Dem, hvilket Resultat jeg er kommet til.

De paatænkte Ændringer bør foretages med yderste Varsomhed; thi det er – efter min Overbevisning – forholdsvis faa Forkortelser, der kan foretages uden at gøre Skade i Stedet for Gavn. Trilogien i sin Helhed virker den Dag idag frisk og levende baade som Roman og som historisk Tidsbillede. Den læses med samme Optagethed af Emne, Karakterer og Situationer som for de mange Aar 2 tilbage, da De udsendte den. Dette siger jeg uden alt personligt Venskab og Beundring, som et Udtryk for en fuldkommen objektiv Opfattelse, en ganske upartisk Kritik.

De Ændringer, jeg vil foreslaa Dem, vil derfor kun komme til at gaa ud paa saadanne mindre Forkortelser, som kunde give Diskussioner og Betragtninger noget mindre Bredde, med andre Ord: gøre dem lettere tilgængelige ogsaa for den store Kreds af Læsere. Det vilde være uforsvarligt overfor dette Arbejde – et af Hovedværkerne i Deres Digtning – at foretage større og mere indgribende Forandringer, og jeg ser ikke nogensomhelst Grund – hverken kunstnerisk eller "praktisk" – til at foretage andet eller 3 mere.

Om faa Dage skal jeg efter fornyet Gennemsyn sende Dem det gennemsete Eksemplar med de heri paapegede Forslag til Ændringer. Og saa vil det jo være udmærket, at vi derefter kan drøfte dem mundtlig. Jeg tror og haaber paa, at De i det væsentlige vil være enig med mig.

Jeg skal med Glæde komme til Dem i Deres midlertidige københavnske Domicil, og naar jeg tager herfra med 11-Toget, vil det jo passe godt at være hos Dem Kl. 2.

Tak for den Tillid, De har ytret overfor mig. Jeg haaber ikke at skulle gøre den til Skamme.

Paa snarligt Gensyn og venligste Hilsener til Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.