Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 4. januar 1918

besørge Deres Trilogi

Fredensborg, 4/1 18

Kære Henrik Pontoppidan!

Det meddeltes mig igaar inde i Forlaget, at De venligst havde truffet Aftale om, at jeg skulde besørge en 1. Binds Udgave af Deres Trilogi: Muld – Det forjættede Land – Dommens Dag. – Jeg behøver næppe at sige Dem, at det vil være mig en Glæde at besørge dette Arbejde. Hensigten skulde altsaa være at foretage Forkortelser paa saadanne Punkter, hvor Betragtninger eller Diskussion i en vis Forstand kan siges at "tynge" Stoffet, men selvfølgelig saaledes, at det intet Sted gaar ud over Udviklingen af Handling og Karakteristik.

2 Det blev sagt mig, at Arbejdet hurtigst muligt skulde sættes i Gang, og jeg skal straks tage fat derpaa. Men dersom der skulde forekomme Steder, hvor jeg kan være i Tvivl om Forkortelserne, vilde jeg gærne have Deres Sanktion dertil. Vær derfor god i den nærmeste Tid at meddele mig, hvor det bedst vilde passe Dem, at vi kunde faa en lille Samtale. Om ca. 8 Dage skal jeg have læst Bøgerne igennem. Korrekturerne skal jeg selvfølgelig besørge, uden at De faar nogen Ulejlighed dermed.

Jeg har glædet mig meget over at høre at der er god Fremgang i Deres Frues Befindende, 3 og at der er Haab om Gensyn her i Fredensborg. Ja, det er ogsaa et godt Sted at være. Forhaabentlig staar ogsaa alt vel til for Deres eget Vedkommende.

Jeg sender disse Linier ud i Verden uden at være sikker paa Deres Adresse, men de træffer Dem vel nok indenfor Grænsen: København – Nordsjælland.

Med hjerteligste Hilsener til Dem og Deres Frue

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.