Vilhelm Østergaard til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Sørup pr. Fredensborg. 12. januar 1916

exceptionelt stort Oplag

Søruphuset pr. Fredensborg
den 12/1 16

Kære Hr. Direktør Hegel!

Tak for Deres venlige Linier. Jeg var glad ved at høre, at De var enig med mig i "Lykke-Per"-Spørgsmaalet.

Idag fik jeg Besøg herude af Henrik Pontoppidan, der talte om, at han ved nærmere Eftertanke var kommet til det Resultat, at den allerbedste Udgave i exceptionelt stort Oplag, som kunde skabes af noget af hans Værker, efter hans Formening vilde være Trilogien "Det forjættede Land", som jo heller ikke vilde blive større i Arkantal end "smaa Romaner". Den sidste af Trilogiens Bøger: "Dommens Dag" indeholder nogle teologiske Betragtninger, men da de ikke længer havde særlig Betydning, var Pontoppidan ikke uvillig til at udelade dem i en mulig stor Folkeudgave. "Det forjættede Land" ejer jo ogsaa Forlaget.

Henrik Pontoppidan vilde gærne, jeg skulde meddele Dem dette nye Forslag, for at De kunde tænke derover, naar 2 De tager det hele Spørgsmaal under Overvejelse. –

Med det samme har jeg at meddele, at Forfatteren Pastor P.E. Benzon er gaaet ind paa at modtage et Honorar paa 500 Kr. for Optagelse af "Svovl"1 i den nye Aargang af "Gyldendals Bibliothek", i Seriernes sædvanlige Oplag. Pastor Benzon vilde være Dem meget taknemmelig, dersom han maatte faa dette Honorar tilsendt med det samme, da han har særlig Brug for det i denne Nytaarsmaaned. Vil De være saa elskværdig, kære Hr. Direktør Hegel, at imødekomme ham dermed.

Jeg kommer til Byen i Slutningen af denne Maaned, men hvis der forinden er noget, De vil konferere nærmere med mig om, ved De, at jeg straks er til Tjeneste.

Deres hengivne
Vilhelm Østergaard

 
[1] Svovl: To Fortællinger, 1894. tilbage