Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 17. januar 1913

Villa Sunshine til Disposition

Fredensborg, 17/1 13

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Det var prægtigt at høre fra Dem igen. Og Tak for Deres Brev! I disse mærkelige Tider er det godt at vide, at man har gode Venner.

Ja, De har sandelig Ret – en saa frygtelig Hurlumhei over en saa fredelig og uskyldig Bog som "Ungdommens Bog om vort Land"! Men er det allerværste ved Historien ikke det, at Ytringsfriheden – baade indenrigs- og udenrigs fra – nu stilles under saa usle Kaar i vort arme Land, at endogsaa den stilfærdige Tale, jeg fører, vækker Allarm! At jeg personlig skal "kanøfles" ved samme Lejlighed, er ganske vist noget underordnet, men i og for sig højst nederdrægtigt. Og saa forspilder det mig mig min Arbejdsro.

Jeg vil imidlertid ikke plage Dem med 2 disse Bedrøveligheder. Derimod har Deres Brev rettet mine Tanker paa en helt anden Sag.

De skriver, at De og Deres Frue havde saa smaat tænkt paa at slaa Dem ned her i Fredensborgegnen. Vil De ikke have, at jeg, som for Tiden bor herude, skal se efter – det er let gjort paa mine Spadsereture – hvad der kunde passe for Dem. Her er godt at være. Der er en egen Fred over denne Egn, og Naturen her vil vist efterhaanden vinde Deres Hjerte. – Naar jeg saa havde undersøgt, hvad her fandtes af passende Bolig, kunde jeg underrette Dem derom, og De og Deres Frue kunde da selv komme – uden større Besvær – og tage det i Øjesyn.

Og apropos Boligspørgsmaalet. Jeg har et lidet Forslag at gøre Dem: vi boede i Sommer 3 og Efteraaret indtil 10de December i Skotterup. Men da Vinteren begyndte, fandt min Kone det en Smule trist og vilde gærne ind til Kjøbenhavn. Villaen i Skotterup ("Sunshine" hedder den) var mig for stor til ene Brug, og saa tog jeg her til Fredensborg i Haab om at faa noget ordentligt bestilt, hvad der dog endnu ikke er lykkedes.

Og nu staar Villa Sunshine for min Regning ubeboet og ubenyttet Resten af Tiden lige til April Flyttedag.

Kære Henrik Pontoppidan – vil De og Deres Frue gøre mig den Glæde at bo dér, saa staar Huset ganske til Deres Disposition lige til den 15de April. Det er en hyggelig, velholdt Villa, seks Værelser, Gas- og Vandindlæg, moderne WC o.s.v. – Der er kun den Hage: den er saa godt som umøbleret. Der findes kun et Klaver og nogle ældre Møbler (Klædeskab, 4 gl. Sofa, et Bord, som kan bruges til Skrivebord, og lidt andet mere.) Men der bor en overordentlig flink Vognmand i Skotterup, og han vilde for en billig Penge flytte endel af Deres Møbler derud.

Lad mig vide, hvad De mener om dette Forslag. Mig gør De kun en Glæde ved at tage mod det.

Og skal jeg saa se paa Lejlighed til Dem herude fra April Flyttedag at regne? Om De og Deres Frue saa kiggede herud til mig i den Anledning, vilde jeg regne det for en god og fornøjelig Dag. Jeg vilde glemme alle mine Ærgrelser og Genvordigheder ved endelig at se Dem igen.

Med de allerbedste Hilsener til Dem og Deres Frue.

Deres hengivne
Vilh. Østergaard