Rasmus P. Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbæk. 23. marts 1928

ikke Trang til at træde Gyldendal for nær

Rasmus P. Nielsen
Redaktør
Holbæk Amtstidende
Holbæk, den 23. - 3. - 1928

Kære Hr. H. Pontoppidan

Tak for Deres Brev1 af 20/3 og undskyld al den Ulejlighed, jeg forvolder Dem til ingen Nytte. Vi gaar saa ud fra, at der ikke bliver noget nyt Optryk for "Nationalforlaget". Noget andet er, at juridisk set kan Gyldendal ikke forhindre det og vilde heller ikke kunne bebrejde Dem noget, om det skete, da Deres og min Aftale ligger længe forud for Gyldendals Betænkeligheder og Indsigelse.

Jeg er ad anden Vej bekendt med, at G. nu mener ikke at burde have udlaant Clicheerne2 til "Kirkeskuden". Den Gang havde jeg Indtryk af, at man saa med Sympati paa Sagen, der stilledes ikke Betingelser af nogen Art, og Dir Hegel fik at vide, at det bl.a. drejede sig om et stort Oplag, der skulde sælges paa særlig Maade og til billig Pris for at naa ud til nye Kredse. Der er saaledes ingen Forudsætninger, som der er Udsigt til at komme i Strid med. Det er Hr. Fergo3, der, naar han betaler et Restbeløb paa Trykningen, er enebestemmende om denne Del af Oplaget. Han kan saaledes ikke forhindres i at sælge til "Nationalforlaget", hvad jeg dog ikke tror, han gør.

2 Nu er der imidlertid hændet det, at "Nationalforlaget" i Tillid til, at Sagen gik i Orden, har bestilt Annonce om "Kirkeskuden", vistnok i "Hjemmet". Den kan ikke standses. Jeg har lovet ikke at foretage mig noget i den Anledning. "Nationalforlaget" vil saa næste Gang erstatte "Kirkeskuden" med en anden Bog. Skade kan denne Reklame jo ikke, men maa tværtimod gavne baade Dem og Deres Forlæggere.

Dersom De efter foranstaaende skulde se anderledes paa Sagen, venter jeg at høre fra Dem. Iøvrigt føler heller ikke jeg nogen Trang til at træde Gyldendal for nær, vi er altid kommen godt ud af det.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Rasmus P. Nielsen.

 
[1] brev: kendes ikke. tilbage
[2] Clicheerne: formentlig til Frants Henningsens illustrationer. tilbage
[3] Fergo: P.H. Fergo (1885-1942), forlagsboghandler i København. Et nysat oplag af Kirkeskuden udkom 31.12.1927 på Fergos "Gutenberg Forlag", København og Oslo, trykt på Holbæk Amtstidendes trykkeri. tilbage