Johannes Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Det kongelige Teater, København. 2. januar 1920

Rørdam har ikke været neutral

Det Kongelige Theater
Direktøren.
Kjøbenhavn, den 2/1 1920

Kære
Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg takker for Deres Svar1. Det var ikke efter Ønske; men jeg respekterer og forstaar Betænkelighederne. For Maaneder siden lod Teatret forespørge i Ministeriet, om man ønskede en saadan Forestilling. Svaret lod vente saa længe paa sig, at jeg med nogen Ret tør give Ministeriet Medskyld for, at Tiden blev Aarsag til Deres Afslag. Forøvrigt var Ministeriet enigt med Teaterbestyrelsen i det ønskelige i, at 2 det blev Dem, der – "tog Ordet" ved den Fest2. – Derimod var man inden for Regeringen utilfreds med andre Navne, som bragtes i Forslag og bl.a. særlig med Hr. Valdemar Rørdam3. Jeg er enig med Dem i, at Rørdams Forfatterskab har haft speciel Tilknytning til den sønderjyske Sag; – men mener ogsaa at hans Poesi ikke har været neutral i politisk Henseende til alle Tider, og at Regeringen med nogen Begrundelse kan befrygte parti-præget Mod- eller Velvilje overfor hans Udvælgelse til – Nationens Tolk, – uanset selve den poetiske Præstation. (De kunde 3 ikke tænke Dem – paa en el. anden Maade – at danne en Art Caution for V.R. – f.Ex ved Samarbejde?! Dette er et à propos; som uovervejet falder mig ind!) De maa ikke tage mig ilde op, at jeg – som et lille Overtalelsesforsøg – beder Dem tænke paa vort Forslag endnu en Gang! Deres Svar havde en Tone, som tillader et svagt Haab! Og – selvfølgelig – hellere lempe Tidspunktet for Festlighederne efter Dem – end forringe denne ved at savne Dem! – De skal dog ikke have Besvær med paany at skrive til mig – derfor vedlægger jeg medfølgende til Brug mod Deres paatrængende Plageaand.

4 Med Ønsket om et godt og glædeligt Nytaar og i Haabet om ikke, med foranstaaende, at forskertse Deres Velvilje, er jeg

Deres hengivne og ærbødige
Johannes Nielsen

5

Til Direktionen for
Det kgl Teater!

1) Jeg paatager mig at forfatte det omtalte Arbejde.

2) Jeg ønsker nogle Dages Betænkningstid

3) Jeg fastholder mit i Brev af 25/12 19 udtalte Standpunkt

NB. Svaret markeres ved Over- og Understregning.

 
[1] Svar: kendes ikke. HPs breve i denne korrespondance har forgæves været eftersøgt (af F.B. i marts 2013) blandt Rigsarkivets arkivalier fra Det Kongelige Teater [Arkiv 220 Det Kongelige Teater og Kapel, kapslerne 1197, 1203-1207, 1217-1220, 1268-69]. tilbage
[2] Fest: antagelig fordi Genforeningen fandt sted uden for teatersæsonen, blev begivenheden først fejret af teatret i forbindelse med Rigsdagens første sammentræden efter Genforeningen. Festforestillingen fandt sted 5.10.1920. Efter ouverturen til Elverhøj fremsagde skuespilleren Peter Jerndorff en prolog på vers forfattet af Valdemar Rørdam. Festen sluttede med balletten Valdemar af Bournonville, iscenesat af Hans Beck. tilbage
[3] Rørdam: i januar 1920 hvor grænsedragningen i Slesvig var uafklaret, var den chauvinistiske Rørdam uspiselig for den radikale regering. Men i oktober var grænsespørgsmålet afgjort og Rørdam dermed uskadeliggjort. Hertil kommer at den mere forsvarsvenlige venstreregering Neergaard var trådt til om foråret oven på Påskekrisen og den ny grundlovs vedtagelse. tilbage