Johannes Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Det kongelige Teater, København. 20. december 1919

Festspil til Genforening

Det Kongelige Theater
Direktøren.
Kjøbenhavn, den 20/12 1919

Kære
Hr. Henrik Pontoppidan!

Maa jeg – paa Teatrets Vegne – forespørge, om De kunde tænke Dem at forfatte et Festspil til Brug for det kgl. Teater ved den Forestilling, der formentlig skal finde Sted, i Anledning af Sønderjyllands Genforening med Danmark? – Jeg kalder det Festspil men forstaar derved ikke Kling-Klang med traditionelt Teater-Flitter i Indramningen; jeg forstaar – derfor henvender vi os først til Dem – Alvor 2 i Højtidsdragt, vægtige Tanker og ærlige Ord udtalte af en myndig Poet men fattelige for jævne Hjærter. Højtidsdragt kan være af Vadmel el. Hvergarn, som den kan være af Brynjestaal el. Bjørneskind, men om√ De vil vælge disse Stoffer eller foretrække Silkefløjl for Cheviots-frakke – raader De ganske selv for. Det samme gælder Festspillets Omfang; om kortere el. længere afhænger af og beror paa Digteren's personlige Fornemmelse. Dog maa jeg indskyde, at saafremt Festspillet for at fylde hele Aftenen behøver et Supplement, maatte vi gærne vide det i lidt god Tid. Tanken er i 3 saa Fald at henvende sig til Sønderjyden Hans Beck1 og muligvis formaa ham til at komponere et saadant. Festaftenens poetisk-dramatiske Del maa helst fylde c. 2 Timer; (event. kan foruden en Festouverture ogsaa en Prolog el. Korhymne til Indledning el. Afslutning tænkes!) Hvornaar Forestillingen vil finde Sted beror jo paa Genforeningsproblemets endelige (Afslutning) Løsning; men man kan vist trygt regne med et Par Maaneder fra 1/1 1920, naar Talen er om Tidsfrist til Udarbejdelse af det nævnte Arbejde! – Dersom Teatrets Opfordring interesserer Dem vil De maaske venligst lade mig det vide! Sagen er for alvorlig 4 til, at mit personlige Ønske om, at antage De stod som Stemningens Fortolker ved denne Lejlighed, kan faa Betydning. Jeg nævner det, for at De kan vide, at min Smule Fagmenneske Indsigt er til Deres Disposition, hvis den kan være til Hjælp og Nytte! – Modtag de venligste og ærbødige Hilsner, og Ønsket om en: god Jul!

fra Deres hengivne
Johannes Nielsen

 
[1] Sønderjyden Hans Beck: formentlig fhv. balletmester ved det kgl. Teater Hans Beck (1861-1952) der var født i Haderslev. tilbage