Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Sølyst, Birkerød. 30. december 1914

Angst og Bekymring er værre end Lidelser

Harald Nielsen "Sølyst"
Birkerød, d. 30 Dcbr 1914

Kære Henrik Pontoppidan!

De har formodentlig af Aviserne set, at min Hustrus Far er død pludseligt – han var forøvrigt paa Vej ud til os og vi glædede os meget til hans Besøg. Jeg var kommet til at holde meget af ham og føler hans Bortgang som et Tab. For Familien er det smerteligt – han var et sjældent Menneske.

Det har naturligvis taget baade Tid og Tanker og derfor har jeg ikke, som det var min Hensigt, straks kunnet takke Dem 2 for Deres venlige Kort. Det bedrøver mig at høre, at deres Hustru er syg og tilmed alvorligt. De har jo i de sidste Aar haft Sygdom nok at kæmpe med og kunde have trængt til en Pause. Maaske er det endnu værre, naar ens Kære er syge end naar man selv er det. Angst og Bekymring er værre end det der ellers regnes for Lidelser. Jeg har selv prøvet det, og De vil derfor tro mig, naar jeg siger, at jeg af mit ganske Hjærte forstaar, hvad De har at bære og ønsker Dem at det maa blive lettet i det nye Aar.

Tak for Deres Hilsen til 3 min Hustru. Ja, De har truffet hende ved Deres Søns Sygeleje, men husker formodentlig ikke hende som hun Dem, men Deres Søn kan vel derimod fortælle Dem, at hun var munter og god, det som jeg nu nyder godt af, og som saa mange Syge har været glade for.

Naar Deres Hustru bliver bedre kunde De og hun maaske have Lyst til at se det lille Hus, jeg har købt mig her og som jeg er glad for. Nu holder vi blot Juleferie herude, men til Foraaret flytter vi rigtigt herud og hvis jeg kan 4 for mit Arbejde, vil jeg blive boende. Jeg trænger til al den Ro, jeg kan faa efter det sidste Par Aars opslidende Tilværelse.

I Øjeblikket har jeg min lille Pige herude og saa er jo alt godt.

Ja, saa vil jeg da ønske Dem og Deres det samme, og selv haabe paa Fred Fred og Sundhed.

Godt Nytaar!

Deres hengivne
Harald Nielsen