Anton Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kjærgaard. 5. september 1896

min Tak for en Fortale

Kjærgaard ved Vesterskjerninge 5-9-96

Hr. H. Pontoppidan!

Allerførst min oprigtige Tak, fordi De har paataget Dem at skrive en Fortale til "Fra Landet"1.

Jeg sender Dem nu den ældste Udgave af Bogen som jeg ejer. Det er mig ikke muligt at skaffe den allerførste, men denne Udgave er aldeles nøjagtig som den første. Det var en Dumhed af mig, at jeg ikke sendte den strax i Stedet for den Udgave, De har, som vel nok er noget forandret.

Saavidt jeg husker hører den sidste Fortælling deri slet ikke til "Fra Landet". Tør jeg nu bede Dem sammenligne begge disse Udgaver. Og naar De er færdig dermed kommer jeg til at bede Dem sende den ældste Udgave ind til Hr. Peter Nansen. Han 2 længes efter Bogen, da de nok strax vil begynde Trykningen. Undskyld, jeg gjør Dem denne Ulejlighed med at sende Bogen til Gyldendals! Jeg vidste ingen anden Udvej, da jeg kun ejer det ene Exemplar.

Jeg vilde gjærne, at alle Fortællingerne i den gamle "Fra Landet" skulde medtages i den nye Udgave, som nu bliver den femte. Skulde en Fortælling vrages, da maatte det helst blive: "Min Dagbog i Allerup". Men det maa De nu afgjøre.

De gamle Bøger, som er i Deres Værge er det mig meget om at gjøre at bevare, da de ikke kan erstattes. De er nemlig udsolgte allevegne, selv hos Antikvarerne. Jeg haaber dog at Gyldendals kan trykke efter medfølgende Bog uden at gjøre den Skade.

Endnu en Gang Tak for hvad De vil gjøre for mig fra en af Deres taknemlige Læsere, nemlig

Deres ærbødige
Anton Nielsen

 

 
[1] Fra Landet: med undertitlen Billeder af Folkelivet i Sjælland var en samling noveller der udkom første gang 1861-63. Den her nævnte udgave blev trykt som folkeudgave i 1897. Om fortalen, der ikke blev til noget, se Pontoppidans breve til Peter Nansen 18.11.1896 og 15.3.1897. tilbage