K.K. Nicolaisen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aalborg. 10. april 1919

støtte min Optagelse

Aalborg, d. 10. April 1919

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

For nogen Tid siden sendte jeg til Dansk Forfatterforening et Brev med Anmodning om at blive optaget som Medlem, men fik det Svar, at Bestyrelsen med Beklagelse maatte afslaa min Anmodning, da min Produktion i Bogform kun udgjorde ca 10 Ark foruden de to Læsebøger med Biografier af danske, norske og svenske Digtere.

Jeg kender ikke Foreningens Love, men jeg antager, at man i visse Tilfælde dispenserer fra Fordringen om Kvantiteten, hvis man den, der søger Optagelse, paa anden Maade har gjort et Arbejde i Litteraturens Tjeneste.

Med nærværende beder jeg Dem, hvis De mener at kunne, enten give mig eller sende til Forfatterforeningens Bestyrelse en Udtalelse, der kan støtte min Optagelse i Foreningen.

[brevkoncept; uden slutning]