Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allensbach, Tyskland. 1. april 1927

vide lidt mere om Bogen

Allensbach am Bodensee, Tyskland
1. April 1927

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg er nu hjemme igen og har fundet Hustru og Barn i bedste Velgaaende. Det er dejligt at komme hjem til sin Rede!

I Gaar gjorde jeg paa Gennemrejsen Holdt i Berlin for at drøfte Udstyrelsen af "Sonnentage" med Typografernes og Bogtrykarbejdernes Forlag "Büchergilde Gutenberg". Jeg omtalte saa Deres ny Værk, og – hvad jeg i Forvejen vidste – de rare jævne Mennesker der leder Foretagendet, vilde være stolte ved at kunne forelægge deres Læsere en Bog af Dem. Kun maatte man, af Hensyn til Læsekredsen, der bestaar af jævne Mennesker, i Hovedsagen Arbejdere, vide lidt mere om Bogen end jeg kunne oplyse, inden man endelig bestemmer sig. For nu ikke at plage Dem med Korrespondence frem og tilbage foreslog Forlaget, at jeg skulde bede Dem om at maatte læse Deres Manuskript. Forlaget – der ikke kan læse Dansk – vil saa sende sin literære Leder herned og jeg giver ham et fyldigt Indtryk af Bogen. Mener man da, at den egner sig for Læsekredsen, faar De telegrafisk Meddelelse om at den er antaget, og ved Antagelsen Halvdelen af Honoraret – 3000 Mrk. – udbetalt. Den anden Halvdel falder lidt senere. Romanen tænkes trykt i 20,000 Expl. der kun kommer Bogkredsens Medlemmer i Hænde – til en Pris af lidt under 3 Mrk. indbundet. Honoraret beregnes med 15% af det hæftede Exemplar, der sættes til 2 Mrk. – altsaa 6000 Mrk. ialt. Bogen kommer ikke i Boghandelen, hvad der for Dem betyder en Fordel, da De – efter en Tidsfrist der nærmere maatte fastsættes – kan udgive den paa regulært Forlag. Jeg skal gærne, naar saa vidt kommer, ordne det kontraktlige for Dem. – Hvis De altsaa synes om ovenstaaende, vil De nok omgaaende sende mig Manuskriptet anbefalet; De skal meget hurtig faa det tilbage.

Kære Henrik Pontoppidan, det var en god og berigende 2 Oplevelse at mødes med Dem; jeg er Dem taknemmelig for, at De skønt De ikke var rask, gav mig saa megen Tid. Jeg ønsker alt godt for Dem og Deres Hustru, som De nok vil hilse hjærteligst fra mig.

Til Dem Hilsen og Haandslag og et varmt Paa Gensyn!

fra
Deres hengivne
Martin Andersen Nexø