Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 23. juli 1933

lige Udnyttelse af Følsomhed og Tanke

Drosselvej 6 23/7 33

Min kære Herre og Ven

Hjertelig til Lykke! Det har glædet mig i hele det forløbne Aar at se Dem "frisch und heiter", og lad os haabe, at mange følgende Aar vil sé os forbundne i det gode gamle og aldrig svækkede Venskab.

Jeg lever her i min Drosselrede, optaget af mit kæreste Barn. Det Arbejde, som jeg havde tænkt mig let og 2 hurtig gjort, viser sig efterhaanden at tage den samme Tid, som jeg vilde bruge for at skrive en ny Bog. Men saa tror jeg ogsaa, at Arbejdet bliver fint i alle Maader, med lige Udnyttelse af Følsomhed og Tanke.

Jeg skrev til Galschiøt og fik Svar omgaaende. Naar jeg en Dag trænger til at puste ud, tager jeg op og besøger ham. Han glæder sig dertil lige saavel som jeg – dog med Tilføjelse af Togtiderne for min Ankomst og Afgang.

Lev nu vel, min kære Ven, og kom glad tilbage til Kaalsuppen og Akvaviten!

Deres hengivne
Henri Nathansen