Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 27. februar 1917

frisk og fængslende

Fr. VI Allé 12. 27/2 171

Min kæreste Herre!

Det var virkelig ganske unødvendigt at takke for den Smule Blomster. Det minder mig kun om, at jeg endnu ikke har takket for Deres Brev og de sidste Hæfter af Voltaire. Men De vil tilgive mig, naar De hører, at Bogtrykkeren har forberedt os paa, at han vistnok kommer til at stanse sin Virksomhed i Løbet af en halv Snes Dage paa Grund af Gasmangel. Vi har da kastet os paa Hovedet i Korrekturen igen for muligvis at faa Bogen færdigtrykt, inden der lukkes for Gassen. Dèr kan man se, at uden Gas – maa Hugo 2 David melde Pas.

Jeg er begyndt paa 2den Del af Voltaire. De samme udmærkede Egenskaber som 1ste Del. Maaske Milieuet mindre fængslende, til Gengæld synes mig Personskildringen dybere og rigere. Men jeg vil vente med at udtale mig, til jeg er helt færdig. Tænker jeg tilbage paa det, jeg har læst, synes jeg at Livet atter genopstaar, og fjærne forsvundne Tider og Steder lyser En imøde. Det er Livet i Deres Bog, der gør den frisk og fængslende. Det er det samme med Dem selv. Guderne være Dem naadig nu og i al Evighed!

Deres
H. N.

 
[1] tirsdag. tilbage