Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 23. november 1916

hvad vil det ellers sige at have et Forlag?

Fr. VI Allé 12. 23/11 16

Min kære Herre!

I Hast et Par Linier, som maaske vil interessere Dem. Jeg har efter nogle Skrivelser frem og tilbage forladt Gyldendal. Fr. Hegel holdt paa en Gennemlæsning*) for at "danne sig et Skøn over Salgsværdien" – jeg mente, at Forlaget i Henh. til min tidligere Produktion maatte have Tillid til mine Bøger og i saa Fald være forpligtet overfor mig til at udgive dem – hvad vilde det ellers sige, at jeg havde et Forlag? Da Hegel i flere Breve gik udenom mine Spørgsmaal og lavede smaa diplomatiske Forsvindingsnumre, og da netop Kidde i Søndags var her og fortalte mig om Forlagets mere end sjofle Adfærd overfor ham, Nils Jeppesen og andre, følte 2 jeg, at jeg ogsaa som Kollega havde den Pligt at tage mit gode Tøj og gaa. Jeg skrev da umiddelbart efter Kiddes Besøg til Hegel og sagde ham, at jeg ikke mere vilde forhandle frem og tilbage, og at jeg efter hans Stilling overfor mig som Følge af Forlagets ændrede Kurs overfor mine Bøger, der ikke under den tidl. Direktion var udsat for Censur – gik min Vej og søgte anden Anbringelse.

*) før han vilde forpligte sig til at antage Bogen

Dagen efter ringede Nils Hoffmeyer til mig og sagde, at han havde hørt, at jeg havde brudt med Gyldendal. Jeg bekræftede det. Han spurgte, om han maatte meddele det til Pio. Ja. Den næste Dag modtog jeg Tilbud fra Pio – han vilde ubeset antage min Bog. Jeg var da hos ham igaar, og vi blev hurtig enige. 50 Kr. pr. Ark, trykt pr. 1000 Ekspl. – Bogen trykkes foreløbig i 1500 Ekspl. Gyldendal havde – under Forudsætning af en Gennemlæsning – tilbudt mig samme Honorar og højst villet trykke 3 Bogen i 1200 Ekspl. Jeg har altsaa hos Pio opnaaet mere end jeg havde fordret hos Gyldendal.

Undskyld Skrift og Form – jeg har travlt og dertil Skrivekrampe. Ved Lejlighed kan vi drøfte Affæren nærmere – Brevene der er vekslet mel. mig og Hegel skal De nok faa at se.

Haaber alt vel. Vi har det godt og hilser hjærteligt.

Deres
H. N.