Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
7. januar 1915

Jeppesen som bisp

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

Klareboderne 3
København, d. 7/1 1915

Kære Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Deres Brev. Bauditz er desværre for Tiden syg, men forhaabentlig kan jeg dog snart tale med ham. Foreløbig har den brave Vilh. Østergaard lovet at berede Vejen. Vi maa jo se at redde den arme Jeppesen fra den Præstekrave, han saa nødigt vil bære. Jeg holdt forresten et lille religiøst Foredrag for ham og foreholdt ham, at han maaske netop kunde gøre Nytte som Præst. Og tænk, om han kunde ende som Sjællands Bisp!

Selvfølgelig faar vi i Aarets Løb Brug for 3die Oplag af "Toldere og Syndere".

2 De 500 Expl. ligger da ogsaa allerede parat1. Det gik præcist paa samme Maade med 3die Oplag af det forrige Bind. Der blev Brug for det, da "Toldere og Syndere" kom. Og endda gaar det maaske hurtigere denne Gang.

Derimod er vi vel enige om ikke nu at trykke det første Bind op, selv om det skulde slippe op? Thi det kunde jo forhale Udgivelsen af den samlede Udgave. En samlet Udgave bør, synes jeg, komme et Aars Tid efter Udsendelsen af sidste Bind. Eller har De anden Mening, andre Ønsker?

Fra Jacob og Julie Hegel har jeg mange hjærtelige Hilsner til Dem. De følger med stor Deltagelse de desværre stadig triste Meddelelser om Deres Hustru.

Deres hengivne
Peter Nansen

 
[1] 3die Oplag: Det blev udsendt 22.1. tilbage