Peter Nansen til Edvard Brandes
Sendt fra København. 19. oktober 1896

Selskabs-Suppe over en Pølsepind

Gyldendalske Boghandel København, den 19 Okt. 96.

Kære Ven!

Allerhjærteligst Lykønskning til din Fødselsdag. Maatte omsider et helt godt og lykkeligt Aar oprinde for Dig. Jeg vil ikke forme mine Ønsker, thi jeg véd jo ikke, om jeg vilde ønske Dig til Behag. Og jeg ønsker jo dog kun det for Dig behageligste.

Jeg haaber, jeg nu kan snakke Literatur, uden at Du mistænker mig for at tale som Reklamejæger. Altsaa: jeg glædedes inderligt over din stærke Ros over Woldemars Bog1. Den inderlige lille Guldmager, der lister næsegrust ned langs Husrækkerne, fortjente en Gang at faa lidt Solskin. Men paa Forhaand er Folk bange for hans Bøger: de tror, de er uforstaaelige. Denne Gang har han jo meget fornuftigt opgivet Pastichen efter gammel Retskrivning. Jeg tror, at hvis man opdagede det, vilde der være langt bedre Chancer for hans Bog. Nu faar vi se, hvad din Anmeldelse hjælper. Den burde dog skaffe et nyt Oplag.

Jeg har idag haft den Glæde, at vi har [ord slettet] kunnet sende 2det Oplag af Obstfelders Bog i Trykken. Ogsaa han er en honnet Kunstner, der fortjener Lykke.

… Det vil more Dig, at Karl Larsen har været hos Levin og bedt ham anmelde den Humoreske-Bog2, han om nogen Tid udgiver paa Nordisk Forlag. Han mener nemlig – som han sagde til Levin – at Du ikke længer har den rette Forstaaelse af hans Digtning. Baade paa "Dr. Ix" og "Lystfart" havde Du haft et ganske vrangt Syn.

Pontoppidan – jeg er spændt paa, hvad Du synes om hans nye Bog3. Min Mening er, at P. i sin meget hæderlige ironiske Nidkærhed bliver en Smule fladbundet og spidsborgerlig. Og jeg begynder at faa en Fornemmelse af, at han skriver for meget. Det løber for glat for ham. Han gør en Bog over et Artikel- eller Novellette-Emne. Hans udmærkede Tilberedelses-Kunst koger en ikke meget nærende Selskabs-Suppe over en Pølsepind af en Vittighed.

Og hvad mener Du om Rubin & Bings sidste Kup? Rubin, der møder som Andrager hos Bing, [ord slettet] der lader "Politiken" erklære: Hr. Rubin møder ikke blot som Andrager, men tillige som Velgører. – Det burde dog være det stiveste, som endnu er budt et godtroende Demokrati: et Kobbel Børsjobbere, som af Oppositionens Hovedorgan udnævnes til Samfundets Velgørere, naar de stik mod det demokratiske Program – Kommunal Selvdrift – vil monopolisere sig en hel Kommunes Kommunikation, Belysning m.m.

Ak – at Du ikke er her.

Jeg ønsker Dig et Aar fuldt af Lykke og Ære.

Min Kone føjer sine Ønsker til mine. Kan Du ikke skrive hende en Rolle som f. Eks. Signe i "En Forlovelse". Jeg garanterer Dig, at hun skal spille den til dit Behag og faa en stor Succes derpaa. Din hengivne P.N.

 
[1] Woldemars Bog: Kuriøse Historier fra Hexernes Tid anmeldt af EB i Politiken DATO???. Woldemar var pseudonym for forfatteren Viggo Holm (1855-99). tilbage
[2] Humoreske-Bog: Karl Larsen: Kresjan Vesterbro, 1897. tilbage
[3] nye Bog: Henrik Pontoppidan: Højsang, der udkom 13.10.1896 på Det Schubotheske Forlag. tilbage