Józef Mondschein til Henrik Pontoppidan
Sendt fra ul. Guminska 7, Warszawa. 2. marts 1927

hungrig, fattig og blødende

(Polen) Warszawa, – 2 Marts 1927.
ul. Guminska N7

Højtærede Herr Henrik Pontoppidan,

Jeg takker Dem for Brevet af 9.II.1, som jeg har modtaget først nogle Dage siden. Deres Brev bestyrkede mig deri, at De indtil nu ikke har bortgivet Deres Autorisation til Oversættelsen af "Lykke Per" til nogen i Polen, endskønt et af vore Firmaer melder i sit Katalog, at "Lykke Per" vil udkomme paa polsk.

Hvad nu mit Forslag angaar, saa tror jeg nok, at jeg vil formaa at opnaa for Dem et Honorar af 2000.– złoty (det er lidt mere end 800.– d. Kroner) for den første Bogudgave af "Lykke Per". Denne Sum er lige saa stor, som den, hvilken jeg (med stor Besværlighed) opnaaede for M.A. Nexø's "Ditte, Menneskebarn", oversat af mig til polsk (med Herr Martin Andersen Nexø staar jeg i venskabelig Forhold). Jeg selv fik for mit Oversættelsesarbejde ved "Ditte" akkurat det samme som Hr. Nexø, altsaa kun 2000.– zł. – Mere altsaa end 2000.– zł. kan jeg ikke love Dem. Tænk paa, at "Lykke Per" er et ældre Værk og at Polen ikke er England eller Tyskland, men en Nation, der hungrig, fattig og blødende rev sig løs fra Satans Omfavn. Vi lever vort nyt Liv først i 10 Aar!

Henrik Pontoppidan vil forstaa dette, omend det polske Tragedi ikke kan blive forstaaet i det lykkelige Danmark.

Hvis jeg opnaar 2000.– zł. for Dem paa en Gang (eller i et Par Rater) – saa vil det være ikke mindre end jeg vil faa for mit Arbejde.

I Fald jeg trykker Romanen i et Blad – jeg har allerede udsendt Breve – vil De faa 1/3 Del af mit Honorar med en Afskrift af Kvitteringen fra Bladets Administration. – Jeg vilde helst ønske at begynde med et Blad, det vilde saa være lettere senere at udgive Bogen, da jeg vilde have Tid nok at gøre Reklame og finde en passende Forlægger, der vilde kunne bedømme Værkets Værdi.

Jeg skal skrive Dem, naar der er noget nyt og forebliver foreløbig

med Højagtelse
Deres Jozef Mondschein

P.S. Maaske vil det være Dem ikke ligegyldig at høre, at en af vore fremragendste levende Forfattere, Wacław Berent2, en overmaade fin Psykolog og Kunstner, i Samtalen med mig har udtrykket sig om "Lykke Per": "en ypperlig, stærk, en vældig dygtig Bog!" Berents Ord er at skatte. Han er vor polske J.P. Jacobsen, vor Flaubert. En Mester i Prosa, en stor Stilist. (I tysk Overs[ættelse] en af hans Rom[aner]: "Edelfäule", Verl. Fontane, Berlin, antikv. Hierseman, Leipzig).

 
[1] Brevet af 9.II: kendes ikke. tilbage
[2] Wacław Berent: (1873-1940) polsk romanforfatter, essayist og Nietzscheoversætter. "Edelfäule" er fra 1903, ty. overs. 1908. tilbage