Chr. K.F. Molbech til Edvard Fallesen
3. april 1879

gode Motiver og smukke Enkeltheder

Theatercensuren.
Kjøbenhavn d. 3 April 1879

Hermed følger tilbage:

"Hjemvee" Skuespil i 3 Akter af Henrik Pontoppidan.

Der findes i dette Stykke adskillige gode Motiver, som dog vel, ifølge Handlingens Beskaffenhed, nærmest vilde egne sig til at behandles i en Folkekomedie. Ogsaa Dialogen, skjøndt i det Hele for bred, har friske og smukke Enkeltheder. Men Underbygningen, Malerens kunstneriske Higen, Uro og Feilsyn, mangler Sandhed og Sikkerhed i Behandlingen, Figurtegningen er snart for grel, snart for mat, Anlæget er i flere Henseender mangelfuldt og Motiveringen svag; endelig findes der, navnlig i 2den Akt, en (heel) Deel (enkelte) Smagløsheder, som vække Anstød og forstyrre Indtrykket. Naar Stykket blev gjennemarbeidet, gjort sandsynligere paa flere Punkter og forsynet med Sange og Musik, kunde det muligen komme til at passe for Kasino- eller Folketheatret, (hvorimod det ifølge hele sin Natur neppe nogensinde vilde blive skikket til Opførelse paa det kgl. Theater.)

Ærbødigst
Chr. Molbech.

Til
Hr. Kammerherre Fallesen
Chef for det kgl. Theater.
C. No 32/1879

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage