Hans Hartvig Møller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Følleslev præstegård. 27. december 1900

uden for folkekirken?

Følleslev 27/12 1900.

Hr. H. Pontoppidan.
Snertinge

Den Bevæggrund, der har ledet Dem til at sende mig et Offer1, er sikkert al Ære værd: De har villet opfylde en Borgerpligt2, som De antog hvilede paa Dem som paa alle andre.

Jeg tager vistnok næppe Fejl, naar jeg mener, at dersom De havde vidst, at De ingen som helst Forpligtelser havde i den Retning, saa havde De ikke følt nogen som helst Opfordring til at sende mig Offeret.

2 De vil derfor nok forstaa og ikke tage det fornærmeligt op, at jeg herved sender Pengene tilbage – de tilkommer mig ikke.

Offer paahviler kun dem, der høre Folkekirken til, og jeg antager – skulde jeg tage Fejl, beder jeg undskylde – at De baade reelt og formelt staar udenfor Folkekirken.

Jeg vilde have foretrukket at afgøre denne rent forretningsmæssige Sag med Dem personligt og havde ikke ugerne benyttet den givne Lejlighed til at komme i en Slags Berøring med Dem, da nu 3 Forholdene have gjort os halvvejs til Naboer, men Deres Biograf3 i biograf. Lexikon har jo draget et saa afsondrende Gærde om Dem, at det vilde faa Karakteren af et Slags Overfald, at opsøge Dem paa Deres Enemærker, – derfor skriver jeg.

Deres ærbødige
H. H. Møller.

 
[1] Offer: højtidsoffer, en ydelse der først blev endelig afskaffet ved præstelønningsloven 4.10.1919. Indtil da var offer en pligt der påhvilede menigheden, og hvis nogen undlod at betale, kunne præsten (på landet) henvende sig til amtsrådet for at få beløbet inddrevet ved udpantning. Da dette var en ret pinlig sag at foretage, forsøgte man mange steder at afløse offeret på den måde at kommunalbestyrelsen betalte præsten direkte af kommunekassen. Denne fremgangsmåde blev dog kendt ulovlig ved højesteretsdom af 2.11.1898, fordi den inddrog alle skatteydere (også ikke-medlemmer af folkekirken) og derfor stred mod grundlovens §75. En kgl. resolution af 4.1.1899 pålagde derfor kommunalbestyrelserne kun at påligne medlemmer af folkekirken denne afgift (Kilde: Salmonsen). tilbage
[2] Borgerpligt: hvis ikke der har været indgået aftale om afløsning af højtidsofferet, har det faktisk været en pligt for HP som medlem af folkekirken at betale offer. tilbage
[3] Biograf: Niels Møller i bind 13 af DBL1, der udkom 1899. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage