Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Grenna. 23. december 1907

jag sårat dig med mina bref

Grenna 23 Dec. 1907.

Gamle vän,

tack för Hans Kvast, som kom i går med din julhälsning. Jag har ännu bara hunnit glutta i den, men den förefaller mig högst intressant och jag gläder mig åt att läsa den. Detsamma tycks publiken i Danmark göra, ty jag ser till min stora förnöjelse, att andra upplagan utkommit.

2 Hur var det – hörde icke eljes "Hans Kvast" till dem af dina böcker som du numera icke ansåg lämplig för min fattningsgåfva? Ja, du uttryckte det visst höfligare – den och Asgaardsrejen var "et personligt Opgjør", som jag icke kunde intressera mig för!

Nu har jag emellertid läst Asgaardsrejen och kan möjligt finna, att man för att förstå den eller intressera sig för den behöfver veta någonting om dina personliga förhållanden. Jag har desslikes läst "Det store Spøgelse" och konstaterat att du i den lilla berättelsen står på höjdpunkten 3 af ditt konstnärskap.

Mer vågar jag icke säga, innan du öfvertygat mig om att gamla vänner – äfven nu de sällan råkas – fortfarande kunna, eventuelt böra, bevara den gamla kamrat-tonen med thy åtföljande privilegium på att sjunga ut, utan fruktan för att såra, då så icke är ment. Jag kan nemligen icke få ur mitt hufvud att jag på något vis sårat dig med något af mina bref på sista tiden. Eljes förstår jag icke, hvarför du plötsligt beslutit dig för att införa preventiv censur 4 för min räkning och endast tillställa mig sådana verk, som du själf anser lämpliga in usum Delphini.

Så pass intressa borde gamla vänner alltid bevara för hvarandra, att de med glädje följde hvarandras utveckling – och de böcker du tycks ha velat speciellt undanhålla mig är synbarligen sådana, som äro af största intresse för din utveckling.

När, som vi hoppas, din fru och du rätt snart komma hit upp till Grenna, skall jag ännu ytterligare utveckla detta ämne och taga min hustru till hjälp. Och mot henne skall du, hoppas jag, få än svårare att reda dig. Vi skola ryska dig i ditt välärevördiga [fortsat opad i venstre margin side 1:] auktoritet-skägg och jag skall kittla dig under vingarne tills du blir flygg och skrifver en ny Asgaardsreje, som då utan tvifvel kommer att spelas på Det Kongelige med fru Nansen i titel-rollen! Au revoir! God jul till dig och de dina från min hustru och din tillgifne

Ax. L.

[tilføjet med fru Jeanie L.s hånd øverst side 1:] Tack för vänligheten att ihågkomma mig med Asgaardsrejen1. God Jul   Jeanie Lundegård

 
[1] < Asgaardsrejsen tilbage