Tom Kristensen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Saunte. 26. oktober 1928

ikke flere små Romaner

Villa Egely Saunte. d. 26 Okt. 1928.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Paa Foranledning af Boghandler Carl Hage, Købmagergade 8, har jeg overtaget Redaktionen af en Bogserie, som skulde udsendes med en Maaneds Mellemrum.

Meningen md den paatænkte Serie var at forsøge at skabe en Række smaa Romaner af nulevende Forfattere paa Størrelse med f.Ex. Knut Hamsuns: Sværmere [1904] eller en af Deres egne smaa Romaner. Hver Bog skulde være paa 8-10 smaa Ark (hver Side paa c. 27 Linier med 30 Bogstaver) med enkelte Illustrationer af nulevende Kunstnere og Tanken var at skabe en smuk Bog (i Stil med Bøger fra før Amerikaniseringen) til en Pris af 2. Kr. pr. Bind.

Serien skulde vække den gamle Bogsamlerinteresse hos Publikum, ikke den bibliogfile Mani, men Glæden ved Bøger, der ikke som de fleste moderne Bøger, baade dyre og billige, er trykt paa et Papir, som i Løbet af 10-20 Aar vil være smuldret bort, og Serien skulde samtidig være saa 2 billig, at Ungdommen, de eneste virkelig læsende og virkelig boginteresserede, kunde købe den. Hensigten var da, at denne Bog skulde trykkes i 5000 Ekspl og ikke genoptrykkes mere i denne Serie, og Betalingen for denne lille Roman skulde være 100 Kr. pr. trykt Ark, hvilket efter Størrelsen svarer til 200 Kr. pr Ark i Format som f.Eks. De Vises Sten1.

Efter Aftale med Herr Hage tillader jeg mig at henvende mig til Dem og forespørge, om De paa ovenstaaende Betingelser kunde tænke Dem at skrive en lille Roman til vor Serie og derved være behjælpelig med at nyskabe den gamle, smukke Bog til overkommelig Pris.

Saafremt jeg kan regne med Deres Tilslutning, vilde jeg være Dem taknemmelig for et Svar omgaaende, og selv om det atter som i sin Tid angaaende Afholdssagen skulde være "Hus forbi", vilde jeg ogsaa gerne have et hurtigt Svar, da Sagen haster noget.

Deres ærbødige
Tom Kristensen.

 
[1] De Vises Sten, roman af J. Anker Larsen, 1923. tilbage