Johanne Krause til Knut Ahnlund
Sendt fra Horsens. 20. oktober 1955

aldrig religiøse Uoverensstemmelser

Knudsgade 42 Horsens Den 20-10-55

Hr. Knut Ahnlund
Stockholm

I Anledning af Deres Brev og Forespørgsler angaaende min Far Henrik Pontoppidan skal jeg hermed forsøge at gøre Rede saa godt jeg kan.

Punk[t] 1)
Religiøse Uoverensstemmelser mellem min Far og Mor har der aldrig kunnet være Tale – hun levede – som han – sit Liv uden Tro1 – saaledes at dette ikke har kunnet have nogen Indflydelse i deres Ægteskab 2 eller paa deres Skilsmisse.

2)
Familien paa Aaskilde levede et lyst og lykkeligt Familieliv – det var et velhavende Bondehjem – som havde Raad til at sende dens mange Børn paa Højskole – og da det var opvakte2 og vaagne unge Mennesker har de jo nok bragt meget Nyt ind i deres Barndomshjem, men om en særlig grundtvigiansk Tone var der ikke Tale om. De var alle meget musikalske og der blev sunget meget i det Hjem – naturligvis ogsaa mange grundtvigianske Sange – men jeg tror at kunne sige, at det var mere 3 Sangen end Ordene der betog dem – baade gamle og unge.

3)
Om nogen Dragning til Storstaden har der aldrig i min Fars Liv været Tale – han priste til sin Død det Miljø hvorfra min Mor var udgaaet – men om han har følt Dragning mod nye Livsformer tør jeg ikke udtale mig om – det er muligt – og maa vel som oftes[t] være en Forfatters Lod og Livsbetingelse.

Dette er vist næsten alt hvad jeg kan svare paa de Spørgsmaal der er stillet3 mig 4 men er der noget De finder ufyldestgørende er De velkommen til at skrive igen – og jeg skal svare Dem saa godt jeg formaar.

Venlige Hilsner
Johanne Krause

 
[1] Tro: men begge bevarede tilhørsforholdet til folkekirken, og deres 3 børn blev alle døbt, den yngste dog først i 1898 i en alder af næsten 12 år. tilbage
[2] opvakte: rettet fra opvagte. tilbage
[3] stillet: rettet fra stildet. tilbage