Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Snekkersten. 26. juli 1917

Talerør for den Sfinx

Snekkersten. Huset ved Kroen.
26 Juli 1917.

Hr. Henrik Pontoppidan –

Nuvel – jeg har holdt mig borte "i Anledning af" Fødselsdagen og tilbageholdt min Lykønskning. Tillad mig nu blot post festum at takke for Deres venlige Brev. Jeg tør sige, at jeg ikke kan tænke mig nogen Læser, jeg hellere vilde skrive til Behag.

Det er altsaa lykkedes Dem at undgaa Politiken, mens jeg finder et Interview i Berlingske og en Artikel1 i Aarhus Stiftstidende. Det er ikke min journalistiske Vane at komme igen2, naar jeg engang er smidt ned ad Hovedtrappen; men jeg blues ikke ved at tilstaa, at jeg vilde føle Glæde ved engang at blive Talerør for den Sfinx, til hvis Tavshed Danmarks Ungdom undrende ser hen. Har De virkelig ikke noget at sige os med Deres egen Mund?

I Ærbødighed
Deres
Anker Kirkeby

[opad i højre margin:] Peter Nansen beder mig hilse.

 
[1] Artikel: usigneret artikel med titlen "Henrik Pontoppidan naar de tre Snese" i Aarhuus Stifts-Tidende 23.7.1917. tilbage
[2] fortsættelsen: ad Køkkentrappen er med i udkastet, men udeladt i renskriften. tilbage