Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan til Emil Jespersen
Sendt fra Randers præstegård. 8. august 1879

at føre Samtalen i det rette Spor

[Slutningen af et brev på 4 sider:]

...Vi har det alle godt og har nu faaet vor gamle Faster1 hertil; hun bliver Brylluppet2 over og glæder sig til at see dig; hun er en fornøielig Gjæst at have, trods sine 76 er hun saa ungdommelig, som nogen, kun ikke af Udseende. Moder er saa glad ved at have hende mellem alle "Børnene", som tidt gjør hende det vel broget med deres Løier; jeg savner mest Fader3 ved Maaltiderne, han forstod altid at føre Samtalen i det rette Spor, og vi havde altid talt om "noget", nu bliver det som sagt mest til Løier; naa, jeg skal nok ellers ikke snakke med, jeg har aldrig hørt til de aandrige i Familien, men jeg kan dog dybt mærke, hvad vi har mistet.

Mon jeg skulde faa dig at see d. 19de og 20de! Saa maa du da tage voldsom godt imod mig at Louise4 kan faa et godt Indtryk af at "see os sammen"; jeg vil virkelig ligesaa gjerne see hende og Zeuthen sammen, han er vist slemt forelsket. Hils hende og lille Pigen5. Saavidt jeg kan regne ud faaer hun Louise Brev samtidig med dette. Saa skriver du snart til din altid længselsfulde Pige.

 
[1] gamle Faster: fhv. institutbestyrerinde Birgithe Marie Pontoppidan, der boede i København. tilbage
[2] Brylluppet: Margrethe Pontoppidan blev gift 26.8.1879 i Randers med Emil Jespersen, sognepræst i Ørum på Djursland. tilbage
[3] Fader: Dines Pontoppidan døde 31.5.1879. tilbage
[4] Louise: Emils søster, f. 1842, der blev gift 20.8.1879 i Ørum med matematikeren Hieronymus Georg Zeuthen. tilbage
[5] lille Pigen: den 8-årige Johanne, Emils datter af 1. ægteskab. tilbage